Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 61. Indien op eenige plaats geene transportmiddelen te bekomen zijn, worden de medegebrachte aangehouden tot daar, waar weder in de behoefte kan worden voorzien.

Voor het aldus langer aanhouden wordt almede schadeloosstelling betaald volgens het tarief No. 6.

Art. 62 t/m 69.

VIERDE AFDEELING.

Vervoer van troepen en personen te water.

Art. 70 t/m 77.

Art. 78. Indien voor den overvoer wordt gebruik gemaakt van de vaartuigen der bevolking, geschiedt i de aanvraag, naarmate van omstandigheden, op de j wijze bij artikel 23, dan wel bij artikel 72 vermeld.

Art. 23. Op Java en Madoera wordt door! alleen reizende minoren en militaire personen! zelf voorzien in de benoodigde transportmid-j delen bij reizen over land.

Art. 72. Indien voor den overvoer geene con-j tracten zijn gesloten, zendt de plaatselijk

militaire commandant aan het Hoofd van! plaatselijk bestuur eene aanvraag van gelijken] inhoud, als in het vorig artikel is vermeld.

Art. 91. Voor de betaling van vaartuigen der bevolking, wordt gehandeld, overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 62 en 64.

Art. 62. Voor het vertrek van de plaats, waar eenige verstrekking heeft plaats gehad,! wordt daarvoor aan het Hoofd van plaatselijk bestuur of, bij gebreke van dien, aan den! hoogst in rang staanden Europeeschen ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur ter; plaatse afgegeven, een bewijs, als bedoeld bil ••' artikel 50 (St. 1901 : 290).

Sluiten