Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. RODI-RODI DI TANAH DJAWA DAN MADOERA.

KATJA

yendahoeloean ^

Ketentoean.

I. Ordonansi akan mengatoer rodi-rodi termoewat dalam Staatsblad 1914 No. 10; 1915 No. 21 3*0. 1918 No. 334 dan 1916 No. 66:

II. Peratoeran boewat mendjalankan ordonansi pengatoer rodirodi termoewat dalam bijblad-bijblad Nos. 8031, 8211 dan 8487:

1. Sijapa jang diwadjibkan mendjalankan rodi 49

2. Sijapa jang tijada diwadjibkan mendjalankan rodi .... 57

3. Rodi-rodi jang mana, jang boléh diminta 61

4. Lamanja rodi 67

5. Larangan memoengoet barang bakal 67

6. i. Peratoeran ini tijada dilakoekan atas rodi désa 69

7. Rodi tanaman 89

Ketentoean-boekoeman 69

m. Staatsblad D? 316:

1. Sijapa jang diwadjibkan mendjalankan rodi 7*1

2. Sijapa jang tijada diwadjibkan mendjalankan rodi 71

3. Rodi-rodi jang mana jang boléh diminta 73

4. Larangan memoengoet barang bakal 75

5. Peratoeran ini tijada dilakoekan boewat rodi désa 75

Ketentoean-hoekoeman 77

IV. Ringkasan dari Staatsblad 1883 TV 104.

Peratoeran baroe tentang militèr dan pegawai-pegawai militèr jang berdjalan sendiri dalam daérah Hindia dan tentang serdadoe-serdadoe jang dalam baris jang terhitoeng masoek golongan Balatentara Darat di tanah Hindia Belanda 77

Sluiten