Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar nu de feiten voldoende hebben aangetoond, dat op eenigszins afdoende kapitalisatie van overheidswege nergens valt te rekenen, wil dit zeggen, dat eene overdreven progressie onvermijdelijk ten gevolge zou hebben, dat het volkskapitaal in een allengs sneller tempo zou verminderen, en dat bij zulk een belastingstelsel in de toekomst van toenemende volkswelvaart niet de minste sprake zou kunnen zijn, maar dat het integendeel leiden zou tot een langzame maar zekere verarming.

Voegt men deze onvermijdelijke consequentie bij de ondermijning van volksenergie en volkskracht, waarop ik zooeven wees, dan blijkt eerst recht het groote gevaar, waaraan de thans in de meeste landen gevolgd wordende financieele politiek de toekomst der maatschappij blootstelt. Weliswaar wordt, zooals ik zooeven reeds in herinnering bracht, behalve in de Sovjet-republieken, nergens een dergelijke financieele politiek doelbewust gevolgd, maar overal waar men onder den druk der omstandigheden de belastingen zoo hoog opvoert, dat zij voor het particulier initiatief ernstig belemmerend worden en de kapitaalvorming door particulieren niet minder ernstig tegenhouden, kan het zooeven aangewezen gevolg, ook al strijdt het geheel met de bedoeling der belastingheffers, niet uitblijven. Men kan op deze noodzakelijke consequentie van de tegenwoordige financieele politiek niet met genoeg ernst wijzen.

' Ik zou deze algemeene inleiding aan mijn beschouwingen over het Indische belastingstelsel niet hebben doen voorafgaan, indien wat hier in het algemeen gezegd wordt, helaas niet in volle kracht van toepassing was op de belastingheffing in Nederlandsch-Indië; meer nog dan op die van Nederland. De eenige uitweg uit de impasse, waarin de schatkist zich in Moederland en Koloniën, maar in de laatste nog wel het ergst, bevindt, is een systematisch doorgevoerde, met de kracht van het heilige moeten en met ijzeren wil toegepaste bezuiniging door tijdelijke onthouding van elke uitgaaf, die niet absoluut onafwendbaar noodzakelijk is.

Hoe noodig betrachting van de uiterste zuinigheid in de Staatshuishouding onder de tegenwoordige omstandigheden is, werd van verschillende zijden ■ met klem betoogd. „Tegenover het streven om den Staat in al de onderdeden der maatschappelijke functies te doen doordringen, zal niet alleen front moeten worden gemaakt, maar de taak, die de Regeering op Haar schouders heeft genomen en die door 's werelds loop te zwaar is geworden, zal aanmerkelijk moeten worden besnoeid !... Al zal de ontwikkeling van Indië dan ongetwijfeld in langzamer tempo moeten geschieden, een omstandigheid, die het dan toch met nagenoeg de geheele wereld gemeen heeft, de matige draf langs den afgrond, lijkt mij toch heilzamer dan het hollen er in."

Deze behartigenswaardige woorden van den heer Schumann, voorzitter van

Actualiteit van de onder 5 en 6 aangewezen gevaren.

Noodzakelijkheid van de grootst mogelijke bezuiniging.

Sluiten