Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvoerig werden deze verschillende bezwaren uiteengezet in de belangrijke rede, uitgesproken door den heer Gerritzen in de vergadering van den Volksraad van 14 Juli 1919 (Handelingen, bl. 590/1). Deze zeide bij die gelegenheid: „Het moet mij ih de eerste plaats van het hart, dat de luchtige wijze, waarop de Regeering is heengegleden over de vele en velerlei bezwaren, aan gemelde heffing verbonden, mij in niet geringe mate heeft verbaasd.

„Leest men te dien aanzien de Memorie van Antwoord, dan krijgt men den indruk alsof de Regeering getracht heeft den indruk te vestigen, dat het heffen van uitvoerrechten eene volkomen normale belasting is, waartegen weliswaar in den loop der jaren af en toe bezwaren zijn geopperd, maar dat de Regeering deze bezwaren echter grootendeels heeft weten te ondervangen.

„De werkelijkheid is echter anders. Het heffen van uitvoerrechten is eene belasting, waarmede Indië in den loop der tijden herhaaldelijk zeer onaangename ervaringen heeft opgedaan. Vroeger werden hier te lande uitvoerrechten geheven, o.m. van suiker, koffie en thee. In 1885 moest het recht op suiker tot op de helft, het recht op de koffie tot op een derde verminderd worden, terwijl het recht op thee geheel afgeschaft werd. De slechte conditie, waarin na 1885 de suikercultuur bleef verkeeren, noodzaakte de Regeering later voor te stellen dat product van 1 Juni 1887 af voor 2 jaar vrij te stellen van het recht-van 15 cent per 100 K.G., welke termijn door de Tweede Kamer bij amendement tot 5 jaar werd verlengd. De schorsing van het uitvoerrecht op suiker duurde ten slotte tot ultimo 1893. Op 1 Juni 1895 werd het recht andermaal voor een jaar opgeheven, totdat eindelijk het uitvoerrecht op suiker bij de wet van 1 Februari 1898, dank zij een wetsontwerp van minister Cremer, zoo gezegd „voor goed" werd afgeschaft.

„In 1894 deed minister Bergsma eene poging om het uitvoerrecht op koffie weder te brengen op het vroegere bedrag van ƒ 3.— per 100 Kilo, welke poging schipbreuk leed door het verzet der Tweede Kamer. Op het moment wordt slechts van enkele producten een zeer matig uitvoerrecht geheven.

„Thans wil men echter het heffen van uitvoerrechten belangrijk uitbreiden...

„Aan dit plan van de Regeering zijn vele en velerlei bezwaren verbonden. Waar de Regeering bij haar Memorie van Antwoord zoo luchthartig over die bezwaren is heengestapt, komt het niet overbodig voor ze met een enkel woord te signaleeren.

„Het heffen van uitvoerrechten heeft over het algemeen, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, bij de economen altijd in een slechten reuk gestaan; en terecht. Want het groote bezwaar aan de heffing van uitvoerrechten verbonden ligt hierin, dat die heffing met de draagkracht van de daardoor getroffen produ-

hoeft echter wel nauwlijks uitdrukkelijke vermelding dat verschillende opmerkingen van algemeene strekking' over die rechten ook van toepassing zijn op de andere in Indië geheven wordende uitvoerrechten, al werden deze op grond van andere motieven ingevoerd.

Sluiten