Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. De economische gevolgen der uitvoerrechten.

eenstemming te brengen. Dat deze heffingen, in den allerlaatsten tijd weer hier en daar zijn in praktijk gebracht, moge uit den nood der schatkisten zijn te verklaren, te rechtvaardigen zijn zij daarmede niet. Ook in tijden van nood mag de fiscus de billijkheid niet verzaken en niet blind zijn voor de economische gevolgen van zijn doen en laten.

Wat nu de economische gevolgen van uitvoerrechten betreft, zij, afgezien van de onbillijkheid ervan, waarop reeds werd gewezen, er slechts aan herinnerd, dat zij de producten op de markten, waarop deze met van elders komende goederen hebben mede te dingen, ten minste in evenveel ongunstiger positie brengen, als het bedrag van het uitvoerrecht beloopt. Zij zijn dan ook even zoovele premies ten bate van den buitenlandschen mededinger. Een belasting die zulke gevolgen heeft, moet wel veroordeeld worden van het oogenblik af aan, dat men op de zaak dieperïngaat dan zich alleen de vraag te stellen, hoeveel de fiscus er uit halen kan. Het is daarom geen wonder, dat bij zoo diepgaand verschil van inzicht over de tarieven van invoerrechten, in verband met verschillende opvattingen van handelspolitiek, de uitvoerrechten algemeen als in strijd met het welbegrepen belang van het land, dat ze heft, veroordeeld zijn. Zoowel hierop als op verschillende bezwaren van praktisehen aard werd door den heer Gerritzen in zijn reeds aangehaalde rede met klem gewezen. „Al blijven er zelfs met het stelsel van de glijdende schaal voor de producenten hier te lande groote bezwaren verbonden aan het heffen van uitvoerrechten, het stelsel is voor hen toch zeker te verkiezen boven het stelsel dat met den kostprijs der producten in hetgeheel geen rekening houdt.

„Daartegenover staat echter het nadeel, dat het stelsel der glijdende schaal aan den termijnhandel groote belemmeringen in den weg legt. Het is toch de handelaar, die het uitvoerrecht aan de schatkist betaalt, al verhaalt hij zijnerzijds het te betalen uitvoerrecht op den producent, door bij zijne biedingen met dit uitvoerrecht rekening te houden. Het gevolg nu van het stelsel der glijdende schaal is voor den koopman, dat hij niet zeker weet welk uitvoerrecht hij per slot van rekening te betalen zal hebben; want tusschen den dag dat hij het product koopt, en den dag, dat hij het product afscheept, kan de marktprijs van het product, en daarmede het uitvoerrecht gestegen zijn. Heeft hij tijdens den koop van het product bij zijne calculaties bijv. rekening gehouden met een uitvoerrecht van ƒ2.— per picol, en bedraagt het uitvoerrecht ten tijde van den afscheep ƒ3.— per picol, dan lijdt hij een verlies van ƒ 1.—per picol. Het behoeft geen betoog, dat dit element van groote onzekerheid betreffende het te betalen uitvoerrecht eene belemmering van den handel, en speciaal van den termijnhandel veroorzaakt. De Regeering is zich hiervan dan ook bewust; want wij lezen op pag. 126 van de Memorie van Toelichting op de begrooting het navolgende;

Sluiten