Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Verder zal worden overwogen, welke maatregelen getroffen kunnen worden, om de moeilijkheden, die door het heffen van progressieve uitvoerrechten voor den termijnhandel ontstaan, tot zoo gering mogelijke afmetingen terug te brengen". „Of het echter mogelijk zal zijn eene zoodanige regeling te vinden, die bevredigend werkt in de vele verschillende gevallen, die zich in den handel kunnen voordoen, en die tevens de schatkist waarborgt tegen ontduiking, valt voorshands niet te zeggen. Het wil mij persoonlijk voorkomen, dat eene regeling, die voor alle gevallen eene bevredigende oplossing brengt, en die tevens den fiscus voor ontduiking vrijwaart, niet te vinden zal zijn, en dat men zich tenslotte zal moeten behelpen met eene oplossing, die hoewel slecht, althans minder slecht is dan alle andere.

„In de inleiding tot het Koloniaal Verslag over 1917, waarvan onder den titel „Mededeelingeh omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang" aan den Volksraad in het vorig jaar is mededeeling gedaan, leest men op pag. 50 het navolgende : ■

„Het ligt zeer zeker in de lijn van eene natuurlijke ontwikkeling van deze kolonie, dat zij door het scheppen van markten voor hetgeen zij voortbrengt en, in sommige gevallen, ook voor hetgeen zij behoeft, zich in economisch opzicht van het buitenland onafhankelijk maakt. Voor handel en geldwezen ligt op dit gebied nog een zeer ruim arbeidsveld open, waarvan de verdere ontginning tot groot voordeel voor land en volk zou strekken."

„Dit schreef de Regeering in het vorige jaar; thans gaat zij eene belasting invoeren, die onvermijdelijk aan den handel moeilijkheden in den weg legt, en derhalve als een rem zal werken op pogingen om hier te lande markten voor de Indische producten te scheppen. De financiëele politiek der Regeering heeft hier dus tot een resultaat geleid, dat volgens hare eigen woorden nadeelig is voor land en volk."

Begrijpelijk, maar niet getuigend van diep economisch inzicht is het, dat de heffing van uitvoerrechten door sommigen, vooral onder de ontwikkelde inlanders maar onder hen niet alleen, wordt beschouwd als bijzonder geschikt om te werken als dam tegen de uitstrooming van dividenden naar buiten. Zoo merkte de heer Sastrowidjono in de vergadering van den Volksraad van 14 Juli 1919 (Handelingen bl. 598) op: „Een heffing van uitvoerrechten redt voor de Indische gemeenschap een bedrag, dat anders in de zakken van Europeesche aandeelhouders zou vloeien."

Hierover gaat het niet. Ieder is het er over eens, dat een bedrag, dat anders in de zakken van Europeesche aandeelhouders zou vloeien, door middel van belastingheffing aan de Indische gemeenschap moet ten goede komen. Het

Sluiten