Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middel van staten van uitgaven vast te stellen. Daarbij zijn intusschen op het punt der afschrijving, waarmede ik mij uitvoerig bezig hield bij de bespreking van de vennootschapsbelasting naar de zuivere winst, regelingen getroffen, die onderling van elkander afwijken.

Bij de «erordonnantie wordt'toegelaten, dat de kosten van aanschaffing van landbouwwerktuigen, machines voor mechanische grondbewerking en dergelijke werktuigen, zonder eenige beperking in den staat van uitgaven worden opgenomen. Andere nieuwe machines worden eveneens voor haar kosten van aanschaffing in mindering gebracht, doch alleen voor zoover die aanschaffing geen gevolg was van of geen verband hield met een uitbreiding der onderneming. Van afschrijving wordt er in den bij deze Ordonnantie behoorenden staat niet gerept.

Bij de ïWdonnantie wordt toegelaten, dat onder de exploitatieuitgaven opgenomen worden de kosten van aanschaffing van landbouwwerktuigen, gereedschappen, instrumenten enz.; karren, automobielen, paardenstal en veestapel. Ten aanzien van kosten van aanschaffing van nieuwe zaken en afschrijving behelst de staat, bij deze Ordonnantie behoorende, dat de kosten van aanschaffing ter vervanging van in het bedrijf gebezigde zaken mogen worden opgenomen, doch alleen tot een maximum van het aan de vervangen zaken oorspronkelijk ten koste gelegde bedrag. Tevens wordt er, in aansluiting aan art 6 der herziene Ordonnantie op de inkomstenbelasting 1920, bepaald, dat afschrijvingskosten wegens waardevermindering van in het bedrijf gebezigde zaken worden toegelaten, voor zoover die afschrijving „door een goed beheer geboden wordt en voorts wordt opgenomen, dat aanschaffingskosten alleen in den staat van uitgaven mogen worden opgebracht, voor zoover er geen afschrijving op dezelfde zaken in rekening is gebracht. «;„„WQT1 Bü de beide Tatoordonnanties wordt, wat de kosten van aanschaffing van nieuwe zaken en afschrijving betreft, een gelijke bepaling opgenomen als in de Theeordonnantie, en wordt voorts toegelaten, zonder eenige beperking kosten van aankoop van tabaksmanden, tabaks-thermometers, stapelmatten, oogstman-

den enz. op te nemen. J •

■ Men vraagt zich nu af, waarom men b.v. bij de theeondernemingen de aanschaffingskosten van waardevolle zaken, zooals automobielen en paarden, zonder eenige beperking toelaat, en voor andere bedrijfsbenoodigdheden de beperking maakt, dat ze alleen toegelaten worden, indien ze aangeschaft worden ter vervanging van andere machinerieën; en waarom bij de suikerondernemingen landbouwwerktuigen en machines voor grondbewerking eveneens buiten de beperking vallen, die voor overige nieuwe machines is gesteld. Het is zeer moeilijk hierbii een stelsel te ontdekken.

Men kan wel nagaan dat men gemeend heeft, dat de aanschamngskosten van minder waardevolle machines onbeperkt konden worden toegelaten, en dat

Sluiten