Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige gevallen meer dan een twee maal zoo hoog belastingpercentage moet worden betaald dan in andere bij een gelijk winstpercentage, is het met meer mogelijk dergelijke grove fouten te bedekken met de algemeene vergoelijking, dat geen enkele belasting nu eenmaal volmaakt is.

Bovendien heeft men wel eenigszins getracht bij de uitwerking der belastingschalen van de verschillende producten-ordonnanties verband tusschen die schalen

te leggen, maar ook hier is de uitslag in vele gevallen wat heel ver bmtenhet doel terecht gekomen. Ook dit blijkt voldoende bij het lezen der als bijlagen hierachter gevoegde tabellen. Enkele voorbeelden van de daaruit blijkende grilligheid der heffingspercentagesmaken aanstonds duidelijk, dat het er moeilijk erger mee had kunnen zijn gesteld. Daarbij moet ik vooraf weer in herinnering brengen, dat door de zonderlingheden in de uitgavenstaten, vooral wat betreft aanschaffingskosten van nieuwe machines, de op die wijze berekende winsten tamelijk ver kunnen afwijken van de werkelijk gemaakte winsten. Maar aangenomen vooreen oogenblik, dat men op de wijze waarop de producten-ordonnanties dat doen, de werkelijke winsten tamelijk wel benaderd heeft, dan komt men tot de volgende zonderlingheden. .

Bij een winst van 30% wordt daarover betaald, volgens de extrawinstbelasting 4,49%, de suikerbelasting 4%, de theebelasting bij een kostprijs van 25 cent per % K G.: 3,20% en van 25% cent: 1,96%; bij een kostprijs van 45 cent: 3,55% en van 45% cent: 2,56%; volgens de Tabaksordonnanties bijeen kostprijs van 27% cent: 4,24%, van 28 cent: 3,15%, van 97 /, cent: 3,73 U en van 98 cent: 3,43%. .'

Over een winstpercentage van 35% moet betaald worden: extrawinstbelasting 5,73%, suikerbelasting 5 %, theebelasting bij een kostprns van 25 cent: 5 21%, van 25% cent: 2,97%; van 45 cent: 4,44% en van 45 /, cent: 3,17 /o. Tabaksbelasting,bij een kostprijs van 27% cent: 3,64%, en van 28 cent: 2,70 l0, van 97% cent: 5,11%, van 98 cent: 4,75%.

Over een winst van 45% wordt betaald: extrawinstbelasting 7,38 /„ suikerbelasting 7%, theebelasting bij een kostprijs van 25 cent: 7,07 /„, van 85 /, "o5°/!; van 45 cent:7.85% en van 45% cent: 5,86% Tabaksbelasting bij een kostprijs van 87V, cent: 7,35%, en van 28 cent: 5,71 U, van 97 /, cent: 6,55%, van 98 cent: 6,78%.

Ik zou op deze wijze kunnen doorgaan, maar het is niet noodig. Ieder kan een antal dergelijke grilligheden bij bestudeering der hierachter staande tabellen gemakkelijk ontdekken. Ik neem gaarne aan, dat men gepoogd heeft de verschil, lende belastingschalen zoodanig in te richten, dat men bij gelijke winstpercentages tot ongeveer gelijke belastingpercentages kwam, maar dit neemt niet weg dat die poging in hare gevolgen van dien aard is geweest, dat men tot een vrijwel even goed resultaat zou zijn gekomen, als men het veel eenvoudiger middel van

Sluiten