Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

61. Verhouding tusschen opbrengsten perceptiekosten.

LOg veel meer met werk heeft bezwaard. Dit heeft er toe geleid, dat men onder 'erhoogden druk naar belasting-ambtenaren heeft moeten zoeken en dat een aantal personen uit Nederland werd uitgezonden en in den belastingdienst oprenomen, wien het aan de noodige voorbereiding heeft ontbroken. Onder het Personeel van den dienst der belastingen in Indië is dan ook een veel te groot jercentage niefof onvoldoende geschoolden. Voor de heffing van op verschillende mnten zoo moeilijke belastingen, als de belastingen naar de zuivere winst en de sroductenbelastingen is dit bezwaar dubbel groot, omdat, zooals wij zagen, daarbij lerhaaldelijk vragen moeten worden beantwoord, die alleen dan een eenigszins bevredigende oplossing kunnen verkrijgen, wanneer zij wordt gezocht door bij uitstek deskundig en geschoold personeel.

Er is hier dus een hoogst schadelijke wisselwerking. Wegens de ingewikkeldheid der belastingen is er bovenmatig veel personeel noodig, en wegens de groote behoefte aan nieuw personeel heeft men zich voor een deel met tweederangs krachten moeten vergenoegen.

Dit verhoogt nog in sterke mate de bezwaren, die ik moest ontwikkelen. Maar hoezeer de regeling der besproken belastingen, en inzonderheid die van de productenbelastingen, met den vierden door Adam Smith gestelden eisch in strijd komt, blijkt eerst goed, wanneer men de opbrengsten nagaat, welke van deze belastingen werden verwacht.

In de raming der middelen voor 1922 wordt de koffiebelasting op / 650.000.-, de theebelasting op niet meer dan ƒ 10.000.- gesteld. Wat nu de laatste betreft, is het zeker niet overdreven te veronderstellen, dat de administratiekosten van deze heffing de geraamde opbrengst er van niet onbelangrijk zal overtreffen. Erger kan het wel niet.

Bii de koffiebelasting schijnt het zóó erg niet, maar het is wel bijna zeker, dat het op zichzelf niet hooge geraamde bedrag, in de werkelijkheid met eens zal worden gehaald. Hoe lager nu de opbrengst zijn zal, hoe hooger percentsgewijze de administratiekosten zullen oploopen. _nAnftA

De opbrengst der Java-tabaksbelasting werd geraamd op f 800.000.-, die van de Sumatra-tabaksbelasting op f 2.500.000.-. Deze beide belastingen brengen, evenals de theebelasting, bijzonder groote administratiekosten met zich, in verband met de ingewikkeldheid der tarieven. Nu staat het reeds thans wel vast, dat de geraamde bedragen belangrijk boven de werkelijkheid zullen zijn. Men kan er ook voor deze heffingen dan ook wel zeker van zijn, dat het percentage aa,n administratiekosten zeer hoog zal loopen. Voor de Java- abaksbelasting is het zelfs lang niet onwaarschijnlijk, dat .ij de opbrengst zal overschrijden. Hier is het dus al even fraai als bij de theebelasting.

Mocht men aannemen, dat de raming voor de opbrengst van de suikerbelastmg

Sluiten