Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondernemingen of categorieën van ondernemingen geen plaats naast de algemeene uitkeerings- of winstbelasting, die alle ondernemingen treft en die — gelijk het behoort — alleen vraagt naar de hoegrootheid van de uitkeering of de winst en zich er niet mede bemoeit uit welke soort van onderneming deze wordt getrokken.

Toch houdt de rede van den Gouverneur-Generaal in, dat een raffinage-belasting op de aardolie, dus toch weer een speciale heffing op één enkelen tak van bedrijf, niet inplaats van maar, naast de algemeene winstbelasting, ter vervanging van het thans geldende uitvoerrecht in behandeling is. De Indische Regeering ziet dus niet af van haar funeste voornemen om, nadat zij ook de petroleum-maatschappijen op het algemeene vuur der winstbelasting heeft gelegd, haar nog eens dunnetjes over te braden. Deze mogen zich er alleen in verheugen, dat de saus waarin zij in de toekomst herbraden zullen worden, wat anders, maar vermoedelijk niet minder bitter van smaak zal zijn. Dit voornemen, waarin moeilijk anders kan worden gezien dan een offer aan een op het verkeerde spoor gebrachte publieke opinie, voorspelt weinig goeds; het houdt geen rekening met de hierboven in § 83 aangehaalde regeeringsverklaringen en nog minder met de door de Regeering gesteunde en door de Eerste Kamer met groote meerderheid aangenomen motie van den heer Van Lanschot. Men zal echter dit nieuwe product van het fiscale vernuft van het Indische Departement van Financiën moeten afwachten, alvorens te kunnen beoordeelen, welke fouten er nog meer aan kleven dan de principieele onrechtvaardigheid, die zulk een speciale heffing met zich brengt door het enkele feit, dat zij wordt geheven naast een algemeene winstbelasting, waarin de winsten uit het petroleum kapitaal reeds worden getroffen.

Wat de Indische Regeering bedoelt met de door den Gouverneur-Generaal aangekondigde waterbelasting ligt voorshands in het duister. Het is niet waarschijnlijk, dat zij voornemens is het voorbeeld van Keizer Vespasianus te volgen, maar wat zij dan wèl bedoelt, zal men moeten afwachten. Indien het voornemen mocht bestaan om onder den naam van waterbelasting van andere categorieën van ondernemingen een overeenkomstige speciale belasting te vorderen als het raffinagerecht van de petroleum-industrie zou dit denzelfden principieelen tegenstand moeton opwekken.

Door den Gouverneur-Generaal werd voorts de invoering van een statistiekrecht in uitzicht gesteld. Het doet mij genoegen dit voornemen met een ander geluid te kunnen begroeten. Indien het Indische statistiekrecht, evenals hier te lande het geval is, laag gehouden wordt en zijn opbrengst in de eerste plaats wordt besteed aan de zoo noodige verbetering der Indische handelsstatistiek, dus-ter bestrijding van de kosten eener behoorlijk ingerichte statistiek, waardoor het recht in hoofdzaak het karakter krijgt van een retributie, verdient het m.i. volle instemming.

Sluiten