Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier te lande werd het statistiekrecht in 1917 met hetzelfde doel ingevoerd. Niet alleen de wetenschappelijke statistici, maar nie.t minder de belanghebbenden bij- . en de belangstellenden in een betrouwbare handelsstatistiek waardeeren het ten zeerste, dat men sedert dat jaar op de Nederlandsche statistiek afgaan kan.

T„ J„ J _ i -- /-, —

m icutj van aen uouvernenr-Ueneraal wordt medegedeeld, dat nog andere 70 belastingen in voorbereiding zijn of in studie zullen worden genomen en dat enkele bestaande belastingen zullen worden herzien. De heffingen, die buiten mijn onderwerp liggen laat ik begrijpelijkerwijze met rust. Ik bepaal mij tot de algemeene opmerking.dat er onder de Indische belastingen,die niet speciaal de ondernemingen raken, verschillende zijn, die een grondig critisch onderzoek moeilijk kunnen doorstaan en die eene flinke reparatie hard noodig hebben.

Het zal aanbeveling verdienen om, nadat voorloopig de gecompliceerde inrichtingder „inkomstenbelasting" van naamlooze vennootschappen door eene in haar toepassing en werking eenvoudige proportioneele heffing van de winst zal hebben plaats gemaakt en nadat de speciale belastingen als ondeugdelijk zullen zijn ter zijde gesteld, het geheele samenstel der Indische belastingen stelselmatig te doen onderzoeken.

De wyze, waarop men in de laatste jaren met de belastingherzieningen in Indië 71. Noodzakelijkheid is omgesprongen, geeft niet den indruk van goed doordacht werk. Aan een be- van stabiliteit, lastingherziening moet meer theoretische kennis en meer technisch doorzicht ten grondslag liggen dan waarvan de herziening van 1920/21 getuigt. Door het enkele feit, dat deze thans reeds tot onhoudbare uitkomsten heeft geleid, heeft de Indische belastingpolitiek van den laatsten tijdzichzelvegeoordeeld en veroordeeld De door mij aangewezen grofste fouten behooren onverwijld te worden weggenomen. Is dit eenmaal geschied, dan moet de dieper gaandeprincipieele herziening met zorg worden voorbereid. Het schijnt mij aangewezen die voorbereiding op te dragenaaneen Staatscommissie, waarin naast beoefenaars van de wetenschap der financiën eu praktisch ervaren belastingambtenaren ook vertegenwoordigers van belanghebbenden zitting hebben. Mocht dit denkbeeld te bevoegd er plaatse weerklank vinden, dan zal de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië waarschijnlijk wel in de gelegenheid worden gesteld als meest omvattende organisatie van belanghebbenden zijn stem in zulk een staatscommissie te doen hooren

Onberispelijk werk intusschen zal ook de best samengestelde commissie niet kunnen leveren. Men zal altijd genoegen moeten nemen met het praktisch bereikbare; een feilloos stelsel zal men ook in Indië niet tot stand kunnen brengen Heeft men eenmaal na deugdelijke voorbereiding een redelijk goed belastingstelsel ingevoerd, dan blij ve men er ook zoolang mogelijk bij. Aan kleinere fouten in belastingen past de maatschappij zich aan en dat wel des te beter naar gelang

Algemeene herziening.

Sluiten