Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij langer geheven worden. Het zoeken en tasten op belastinggebied daarentegen geeft een onzekerheid, die voor de ontwikkeling der bedrijven pernicieus is. De belastingwetgever vergete ook in Indië niet het korreltje waarheid, dat er ligt in het bekende gezegde, dat elke oude belasting goed en elke nieuwe slecht is.

Evenmin beelde men zich in, dat men door eene goed voorbereide belastingherziening de Indische Regeering zal kunnen in staat stellen de Staatshuishouding op den tegenwoordigen voet voort te zetten. Gelukkig ziet de Indische Redering dit thans zelf in en begint zij met een inkrimping dier huishouding binnen den kring van hetgeen in normale jaren uit de gewone inkomsten zal kunnen worden bekostigd. Dit zal niet zonder ernstige moeilijkheden in zijn werk gaan. Een eenmaal buiten haar kracht gegroeide Staatshuishouding krijgt men niet zonder forsche maatregelen, welker noodzakelijkheid men zelf betreurt, weer binnen de perken. Maar hoe moeilijk het ook gaan zal de Indische begrooting sluitend te maken, men zal er toe moeten komen. Een klein lichtpunt inde duisternis is, dat als men reeds aanstonds de tot zooveel rompslomp aanleiding gevende ingewikkelde belastingen van vennootschappen door een eenvoudige heffing 7al hebben vervangen, gerekend mag worden op een hoogere opbrengst zonder verhooging van druk, omdat de belastingambtenaren dan meer tijd zullen vrij krijgen voor het onderzoek der aangiften van minder nauwkeurige belastingplichtigen.

En eindelijk - en dit is wel van het allerhoogste belang - mag er met grond op worden gerekend, dat, wanneer men tot de invoering van een voor het bedrijfsleven dragelijk belastingstelsel zal zijn gekomen, de vreemde ondernemers weer tot Indië zullen worden aangetrokken on door de werkgelegenheid die zij er scheppen, de energie die zij er ontplooien en de natuurschatten die zij er tot waarde brengen, opnieuw en in verhoogde mate zullen bijdragen, niet slechts tot nieuwe inkomsten voor de schatkist, maar ook en vooral tot verhooging der welvaart van land en volk.

TREUB.

's-Gravenhage, Juni 1922.

Sluiten