Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingezetenen naar hun inkomen, een opbrengst van een bepaalde bron van inkomen getroffen, voorat zS deel van eenig inkomen gaat uitmaken en geheel los van de draagkracht van . dengene, tot de vorming van wiens inkomen zij zal bijdragen. De

thSèlasting onder de inkomstenbelasting doet aan dit karakter der heffing geen recht w"e" Tn wekt den schijn als zou zij een niet gerechtvaardigde dubbele belastmg van henaalde deelen van het inkomen beteekenen". ■ .•■,

Geheeint aansluiting hieraan luidt het in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wPt van dien Minister tot heffing eener dividend- en tantièmebelasting:

wet van ™ ™;ekm n over de Wet op de inkomstenbelasting 1914, alsmede bij die over de^ donnaTtie ^908, regelende de Inkomstenbelasting voor Nederl. Lidië, gmgen uit b id^KameTs der Staten-óeneraal onderscheiden stemmen op die het ^nsch^luke van een afaonderhike regeling bepleitten. Men zie trouwens niet voorbij, dat en in de Wet op de ^ïbdlinft èn in L op de Inkomstenbelasting eene afzonderlijke regehng reeds voorvennootschappen enz. worden er belast op eene bijzondere wijze^ nl naar de uitdeeling door haar aan de aandeelhouders enz. gedaan. Voor haar geldt een aL"^ tar ef. Bestaansminimum en progressie zijn uitgeschakeld. Toch moet de plaatsing ^b^êJZ de vennootschappen enz. in de wet op de Inkomstenbelasting tot verwar-

• w^^dULen en telkens den onjuisten indruk wekken, alsof het hier eene persoonlijke bel^^^

b aaHink— Door die gehjkluidendheid der namen, wordt dte, hd* ver-

ge en datwei de naam van beide belastingen in de bestaande regeling hf^Sttemin totaal verschillen. Op de naamlooze vennootschap rust een zakehjke, niet

Loi- tart:=ir r: - ^lzzj^*»- -

^^r^^ie ^^^ valt dat weg. Bestaans-minimuni en progressie zijn Selakdd Ut n de Memorie van Toelichting. De vennootschap levert wel opbrengst I^Si^^PO deelt de Minister ons mede in de Memorie van Toelichting op de Grond-

^JSSËÏÏ is onbetwistbaar en is ook nooit door iemand betwist".

De heer Va» de» Tempel zeide in dezelfde vergadering (blz. 2d4»): „w.Kke l,e-

„De vennootschapsbelasting ia mi volkomen tereeht gerangsclnkt onder de zakehjke be

laatingen". verschillende stokken werd gezegd over het zakelijk

U op die, welke in Ned. todie op die «--J»^ °° ™t^l van de oïdon-

een jongens- in plaats van op een meisjesschool te plaatsen. vpnnootechaDpen volgens de

Trouwens de vraag van den aard der belasting op ""T1"™^^ Ned. Indische ordonnantie kwam, zooals uit een der zooeven opgenomen aanhalingen j ,

Sluiten