Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingen welke door de administratie in de verschillende belastingjaren als compensatie van waardevermindering werd erkend, toch de waarde van de kapitaalsonderdeelen op welke afgeschreven werd per 31 December 1919 hooger zal zijn dan de aanschaffingsprijs, verminderd zelfs met lagere dan de toegelaten afschrijvingen, en in vele gevallen hooger dan die aanschaffingsprijs zonder eénige afschrijving. De omstandigheid dat de prijzen per 31 December 1919 zoo abnormaal hoog waren, geeft dus een reden te meer om in het belang van de schatkist het door onzen Raad aanbevolen stelsel te volgen, en niet dat van 1908. „

Onze Raad begrijpt wel, dat het door hem aanbevolen stelsel met m alle gevallen zonder eenige uitzondering zal kunnen worden toegepast.

De omstandigheid, dat ter wille van de billijkheid enkele uitzonderingen op den regel we zullen moeten worden toegelaten, vermindert intusschen de voordeelen van het hier als regel aanbevolen stelsel niet noemenswaard. _'s '

Waar de heffing en invordering der belastingen in Indië wegens gebrek aan voldoende personeel reeds zoo achterstallig is, vertrouwt onze Raad, dat voor Uwe Excellentie een groote^aanbeveling van het door hem voorgestane stelsel hierin zal zijn gelegen, dat daarin, met alleen allerlei moeilijkheden, doleanties en twistgedingen worden vermeden, maar dat het werk der belastingadministratie zeer aanmerkelijk zal worden vereenvoudigd en verminderd. Hq heeft derhalve de eer Uwe Excellentie eerbiedig te verzoeken daaraan Hare welwillende aandacht te schenken,

hetwelk doende, enz.

De Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië,

(w. g.) TREUB.

(w. g.) A. G. N. SWART.

's-Gravenhage, Maart 1922.

Aan de Leden.

Het Algemeen Bestuur is van oordeel, dat de leden die de bevoegdheid hebben een kapitaalsaantooning te doen volgens art. 25 letter c van de Ordonnantie op de herziene Inkomstenbelasting lS Tor zoover zij van hun recht nog geen gebruik hebben gemaakt, bij het doen van die aantóoning goed zullen doen zooveel mogelijk eenzelfde stelsel te volgen.

Het beveelt daartoe het volgende stelsel aan:

1. Men gaat uit, voor zoover betreft vennootschappen opgericht na 1 Januan 1908, van het oprichtingskapitaal; voor zoover betreft vroeger opgerichte vemiootschappen, van het kapitaal Eertijd door de Commissie voor I Januari 1908 vastgesteld (in beide gevallen met inachtneming van het bepaalde in art. 25 letter e);

•Vermeerdert dit met: , A^a ~\*t

2. de sedert plaats gehad hebbende emissies tot den koers van mtgifte (voor zoover deze met weder werden terugbetaald of ingevolge ait. 25 letter e, als terugbetaald worden beschouwd),

Sluiten