Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het komt onzen Raad onloochenbaar voor, dat, wanneer op de wijze zooals bij de geïncrimineerde Ordonnanties geschiedt, het rechtsgevoel der belastingplichtigen wordt gekwetst, de fiscus het aan zichzelf te wijten heeft, wanneer het besef van den burgerplicht, om den keizer te geven wat des keizers is, wordt verslapt, zoo niet vernietigd. En indien het zoo ver moest komen, dat de belastingheffing ontaardt in een wedstrijd tusschen fiscus en belastingphchtige wie, zonder aanzien van recht en billijkheid, de handigste is, is het wel niet twijfelachtig, dat van zulk een wedloop 's Lands kas de dupe zou moeten worden.

Wil de schatkist in haar rechten worden geëerbiedigd — en daarop heeft zij volle aanspraak — dan behoort zij zelve te beginnen de rechten van hen die aan haar hebben te offeren met de meeste zorgvuldigheid hoog te houden. ..

Onze Raad is overtuigd, dat Uwe Excellentie bij nadere overweging de gegrondheid zijner bezwaren tegen de in het hoofd genoemde Ordonnanties zal erkennen en bereid zal zijn die Ordonnanties zoodanig te wijzigen, dat zij geeri aanstoot meer zullen geven aan het rechts-

bewustzijn. ? „ ' ,

hetwelk doende enz.

Be Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië,

(w. g.) TREUB.

(w. g ) A. G. N. SWART.

Sluiten