Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. De verrekening bij de uitvoerrechten

33. Gevaar van bestendiging

48 50

C. TECHNIEK DER HEFFINGEN.

34. Terugwerkende kracht • •

ok TiQ .«o.owittAlr.V.pifl rier -inkomstenbelasting"

86. Gedeeltelijke dubbele belasting van „holding-companies" 5*

37. Winstbelasting; uitkeeringsbelasting

38. Bezwaren van de winstbelasting

39. Afschrijving en reserveering '• • ' " '. " .' ' ' _„

40. Verschil van opvatting bij de belastingadministratie en den bedrijfsleider . £w

41. Conjunctuurschommelingen • V ••».'•* ' A1

42. Heffing over de uitkomsten van één jaar of over het gemiddelde van drie jaar . bl

43. Vingerwijzing in een verkeerde richting

44. Het stelsel dagteekent in Indië reeds van 1908. j»

45 Het werd ook gevolgd bij de oorlogswinstbelasting ......••*>

46. Bij de inkomstenbelasting van physieke personen bestaan overeenkomstige

moeilijkheden „_

47. Belasting van de uitkeeringen . \ . . •

48. Dit stelsel is eenvoudig en sluit willekeur uit

49. De progressieve winstbelasting

50 Periodieke aantooning van het werkelijke bedrijfskapitaal . «>

51. Toepassing van art. 25 der Ordonnantie op de inkomstenbelasting • ^

52. De productenbelastingen

53 Kostprijsberekeningen onderling zeer verschillend . . . • ■ • ■ ' • •

54. Voor afschrijving gansch ander stelsel dan bij de inkomstenbelasting . . . ^>

55. Rente van het rouleerend kapitaal

56. Grilligheden in de belastingschalen bij tabak en thee < <

57. Tijd en wijze van heffing

58. Boete bij te late betaling

59. De regeling van het beroep 83

60. Ontstemmende administratieve omslag . 84

61. Verhouding tusschen opbrengst en perceptiekosten

D. HERZLEN1NGSDENKBEELDEN.

. . . , : :ï 86

62. Bezuiniging als eerste eisch

63. Financieele verhouding Nederland en Indië

64. Vennootschapsbelasting

65. Voorkoming van ontduiking .'„"''' , *

66. Voorloopige verbetering van de „inkomstenbelasting van naamlooze ven- ^

nootschappen

67. Heffingspercentage 92

68. Opcentenhefflng gg

69. Speciale heffingen g5

70. Algemeene herziening • • • 95

71. Noodzakehjkheid van stabiliteit

Sluiten