Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

\NNEER dit boekwerk in het licht ver;chijnt, zijn ruim drie jaren verloopen iederthet eindigen van den wereldoorlog.

De rampen en jammeren, door dien freeselijken oorlog over het menschdom

uitgestort, duren in menig opzicht nog altijd voort. Het volledig opheffen daarvan zal ongetwijfeld nog vele jaren achtereen het beraad en de zorg in beslag nemen van staatkundigen en financiers, gesteund door de hulp van menschenliefde «n weldadigheid.

Inmiddels rust op de schouders van geschiedvorschers en -schrijvers de taak, meer algemeen tot klaarheid te brengen, wat er in den vierjarigen tijd onder de heerschappij van het geweld eigenlijk gebeurd is, waarom en hoe het gebeurd is, en welke de gevolgen er van geweest zijn — en nóg zijn.

De wereldgeschiedenis moet haar oordeel uitspreken over den wereldoorlog.

Daarbij moet onverbloemd worden gezegd wat waar is; zonder vooringenomenheid en partijdigheid, maar ook vrij van den invloed van volkshaat en van wraakzucht of nijd over geleden onheil en doorgestane ellende.

Het verleden moet een spiegel zijn voor de menschheid. Het moet voor de toekomst' een bron van wijsheid vormen, waaraan het nageslacht kan leeren vermijden, wat zijn werkelijke belangen benadeelen of vernietigen kan.

Nauwkeurige kennis der feiten en van hun juiste beteekenis moet daartoe allereerst worden verschaft. Oppervlakkige berichten, al zijn zij niet onbetroüw4-

Sluiten