Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig zijn er langzamerhand ook verschillende bronnen voor de studie der krijgsgebeurtenissen beschikbaar gekomen, afkomstig van hooggeplaatste personen, die in het werelddrama een belangrijke rol als leider of als raadsman hebben vervuld.

Aandachtige bestudeering en onderlinge vergelijking der vele geschriften zijn onmisbaar, om door voorzichtige en weloverwogen schifting en gevolgtrekking te kunnen geraken tot een op de waarheid gegrond en onbevooroordeeld verhaal, dat den naam van geschiedenis kan verdienen.

Het is ons voornemen te behandelen: den oorlog op het Duitsche Westfront, van den aanvang af, tot na afloop van den slag aan de Marne, in September 1914. In deze periode vallen: -

de mobilisatie en de concentratie der Duitsche, Fransche en Belgische legers;

het optreden van de Engelsche expeditietroepen;

de aanvankelijke ontwikkeling der wederzijdsche operatieplannen, met den buitengewoon snellen en voorspoedigen opmarsch der Duitsche legers tot nabij Parijs; en óók

de vrij plotseling ingetreden kentering in het lot der Duitsche wapenen, waarbij zij door Franschen en Engelschen tot staan werden gebracht en het initiatief Verloren; al konden laatstbedoelden er toert nog volstrekt niet op bogen, dat'het in hunne handen was overgegaan.

Het is voor alle belangstellenden een vraag van bijzonder gewicht, aan welke oorzaken zoowel die aanvankelijk voorspoedige opmarsch der Duitsche legers, als de daarop gevolgde plotseling ingetreden tegenslag moeten worden toegeschreven. Ook vele met-militairen zullen ongetwijfeld wenschen de redenen te leeren kennen, waardoor de wereld-

Sluiten