Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aar. aiciaar groote opgewondenheid veroorzaakte De prins-regent van Servië deed niets om die te doen bedaren, doch vaardigde dien dag te 3 uur n.m het bevel tot algemeene mobilisatie uit. De kassen van de nationale bank en van de spoorwegen, de bureaux van het niinisterie van buitenlandsche zaken, werden naar elders overgebracht. Het hof maakte zich gereed om naar Nisj te vertrekken? het garnizoen verliet in veldtenue de stad; de Russische gezant pakte zijn koffers. Enkele uren later twee minuten voor het verstrijken van den gestelden termijn, ontving de Oostenrijksch-Hongaarsche gezant ^ïet antwoord op de nota, dat, hoewel m schijn verzoenend, in het wezen der zaak en te oordeelen naar Servië's houding, onvoldoende was. De gezant verliet onmiddellijk Belgrado. De lont was dus niet bij ongeluk verdwaald in net Kruitvat, maar door een welberaden, opzettelijke handeling daarin terechtgekomen.

Reeds op 27 Juli opende Servië de vijandelijkheden, door het beschieten van Oostenrijksche troepen van schepen op den Donau, ten Oosten van Belgrado.

Op 28 Juli verklaarde Oostenrijk-Hongarije daarop den oorlog aan Servië. De teerling was geworpen. Hoe ontstond nu uit dit conflict de wereldoorlog ? De diplomatieke bescheiden in de officieële bundels opgenomen, toonen aan, dat er aanvankelijk m Engeland en Frankrijk geen ernstig bezwaar scheen te rijzen tegen de door Oostenrijk-Hongarije aan Servië gestelde eischen. Men erkende daar dat krachtig optreden tegen dit land door het gebeurde noodzakelijk geworden was.

De Russische regeering was het echter, naar de minister Sasonoff verklaarde, met OostenrijkHongarije met eens, en meende dat dit land den

De Wereldoorlog

Sluiten