Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hongarije te kunnen beginnen, een vrij geruimen tijd zou moeten vorderen. Er kon dan ook op gerekend worden, dat de beide tegenstanders eerder dan Rusland; :geheel gereed zouden zijm$om den oorlog te doen aanvangen. Duitschland had daarop zelfs — wij zullen nader mededeelen waarom o.i. ten onrechte — zijn operatieplan voor den oorlog op twee fronten gebaseerd. Het wilde eerst met Frankrijk afrekenen en als het daarmede gereed was, kon het, naar het meende, nog tijdig genoeg een groot deel van zijn Westelijke legers naar het Oosten overbrengen om daar met voldoende macht aanwezig te kunnen zijn, ten einde het aanvankelijk in Oost-Pruisen op te stellen 8e leger zoodanig te kunnen versterken* dat het de Russische stoomwals tot staan en tot omkeeren zou kunnen brengen.

Dit plan is mislukt. Niet alleen doordien de Duitsche legers er niet in slaagden den strijd met Frankrijfc.spoedig te beslechten, maar ook omdat Rusland ongedacht en onverwacht tegen Oostenrijk-Hongarije en tegen Duitschland zóó snel Zóóveel kracht kon ontwikkelen, als — bij normale regeling en uitvoering zijner mobilisatie — een feitelijke onmogelijkheid geweest zou zijn.

De aanvankelijke resultaten der Russische operatiën in Oost-Pruisen hebben daardoor Duitschland er toe doen besluiten ontijdig — te vroeg — troepen uit het Westen naar het Oosten af te zenden. Het heeft zoodoende, zooals nader zal blijken, Zijn «gen cperatieplan op het Westfrontten deele in de war gestuurd en zonder? het te bedoelen de mislukking daarvan zooal nietisireehtstreeks veroorzaakt, dan toch? ongetwijfeld bevorderd. Dat de schrijver in de Müwaukee Herold omtrent een vervroegd en in 't geheim mobiliseeren en transporteeren van Russische troepen de waarheid

Sluiten