Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelt, is daarom voor ons in hooge mate waarschijnlijk.

Het tweedtyJeit, waarvan de zekerheid voor ons buiten twijfel staat, is dat er, zooals het hierbesproken bericht zegt, een geheim verdrag tusschen Italië en Frankrijk gesloten moet zijn, waardoor deelneming van Italiaansche troepen aan den oorlog, reeds van den aanvang af, uitgesloten geworden is.

Frankrijk kreeg daardoor, voor wat Italië betreft, volledige vrijheid van handelen. Het kon zijn op de Fransch-Italiaansche grens gestationneerde troepen elders indeelen. Het had van dit lid der Triple Alliantie niets meer te vreezen.

De juistheid van deze opmerkingen zal in de volgende hoofdstukken nader toegelicht worden door authentieke bewijzen van Fransche militaire autoriteiten.

Even vóór het ter perse gaan van dit werk konden wij nog kennis: nemen van het tweede verslag van de door den Duitsdien Rijksdag ingestelde Commissie voor het onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van den wereldoorlog.' In dit werk, getiteld: „Zur Vorgeschichte des WeUkrieges", Heft a, „Militdrische Rüstungen und Mobilmachungen", zijn vervat: de rapporten I tot met V van generaal graaf Max Montgelas, en rapport VII van Prof. Dr. Robert Hoeniger nopens hun bevindingen als deskundigen, aangaande hetgeen uit officieele documenten gebleken is. Voorts geeft de ie subcommissie de door haar genomen besluiten te kennen nopens hetgeen op grond van de vorengenoemde rapporten, als uitslag van het gehouden onderzoek, wordt beschouwd als stellig vast te staan. De rapporten der deskundigen worden toegelicht en gestaafd door een groot aantal gegevens en bewijsstukken, die buiten twijfel stellen dat hier ernstige,

Sluiten