Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De camarissie acht voor >d*volgende»<ftÉ*Ér<wi data het bewijs te zijn geleverd.

1. De op 25 Juli om 9 uur 30 n.m. bevolen Oostennjksch-*[ongaarsche gedeeltelij**!.'- mobilisatie tegen Servië had betrekking op8 legerkorpsen, te zamen met 22 tKvfeiëh infanterie en 3 divisiën cavalerie. Geen der/districten van deze 8 legerkorpsen grensde aan het gebied VSi'Rttsland

Servifti heeft zijn mobilisatie afgekondigd op denzelfden dag, om 3 uur mm.

2. Blijkens de stukkenwan het nu'nitterie van oorlog te Weenen isgtusschen den avond van 35 Juhen den middag van 31 Juli geen uitbreiding der mobilisatie gelast.

De dagehjksche rapporten van den Russischen generalen staf bevestigen, dat men aldaar nog des avonds van 30 Juli niets wist van een algemeene mobilisatie » Oostenrijk-Hongafl|eib«

.officieel erkendip Russische gedeeltelijke mobilisatie van 29 Juli strekte zich uit over een gebied met 86 milhoen inwoneri*,-M omvatte « divisien infanterie en 8* divisiën cavalerie, beneven* verschillende afdeelingen kozakken. Ook werden matrozen opgeroepen uit de meest Noordelijk gelegen gouvernementen.

4. De mobilisatie van de Engelsche vloot werd op buitengewone wijze vergemakkelijk» door de omstandigheid, dat de 3 „Home-fleets" met 460 schepen sedert 16 Juli bij Portland vereenigd waren voor een proef-mobilisatie met manoeuvres en op 20 Juh de voorgeschreven demobilisatie uitstelden.

De bevelen voor het intreden van het laatste stadium, voorafgaande aan de algemeene mobilivaardid- Cn onderstaande volgorde uitgeef Rusland. De periode van voorbereiding op den

De Wereldoorlog

Sluiten