Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om in het Oosten aanvallend, in het Westen verdedigend te ageeren, niet te verwezenlijken was, omdat de beslissing tegen Rusland te veel tijd zou vorderen en middelerwijl op het Westfront ernstige nadeelen zouden ontstaan — dat Schlieffen zijn operatieplan ontwierp en voorbereidde „nachdem bei ihm kein Zweifel mehr über die Nichtigkeit der Neutralitat Belgiens waltete. Der Durchmarsch durch diesen Staat ergab sich-für ihnt als unabweisbarer strategischer Notbehelf, der schon oft genug erörtert worden ist."

Aldus vat men die neutraliteitsschending aan Duitsche zijde op! Een onbeduidend zaakje 1 En verder alleen: „nood breekt wet!" Daarmede is alles uit!

Begrijpt men dan in Duitschland niet, dat dergelijke redereeringen in de landen wier belangen Zóó diep worden geminacht, dat zij .ongevraagd en ongewild voor Duitschland's belang de rampen van den oorlog moeten doorstaan, diepe verontwaardiging en afschuw wekken? Dat men met onaannemelijke motieven kan probeeren elke fout, elke onrechtvaardigheid, elke laagheid te verdedigen?

Men beweert, dat Frankrijk en Engeland gereed waren om, met België's medewerking, te doen, wat buiten Duitschland door ieder weldenkend mensch ten sterkste wordt afgekeurd; namelijk dat zij door België tegen Duitschland zouden zijn opgerukt, mdien laatstgenoemd land hen toen niet vóór geweest ware. En men haalt berichten uit de pers, uitspraken van schrijvers, diplomaten en staatslieden aan, om dat te bewijzen.

Die argumenten maken evenwel op ons hoegenaamd geen indruk. Wij achten ze waardeloos.

Wat er gebeurd zou zijn, indien Duitschland met in België en Luxemburg gevallen was, weet niemand. Duitschland behoorde, in den oorlog

De Wereldoorlog

Sluiten