Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien het te voeren had, de gevolgen te dragen voor ^politieke handelingen en gedragingen. Enhet gaat niet aan, tot versehconing van Ssgn wandaden, te willen aanvoeren, „indien wij ze niet bedreven hadden, zouden anderen dat gedaan hebben.

Overtuigd van ons recht en van de juistheid onzer zienswijze, handhaven wij ons gevoelen, dat Duitschland het plan van Moltke I had moeten volgen.'«Wij zullen dat oordeel nog nader met redenen staven.

Helmuth von Moltke was een geniaal veldheer; een man, die in talent en karakter stellig Schheffen's mindere met was. De prachtige overwinningen, waartoe hij de Duitsche legers geleid heeft in 1864, 1866, en 1870-71 en die het Duitsche jtök gebracht hebben op het hoogtepunt van eer, grootheid en voorspoed, geven ons alle recht om de meenittg uit te spreken, dat deze von Moltke ook niet zou hebben misgetast in zijn operatieplan voor Duitschland's oorlog op twee fronten. Dat het geleid zou hebben tot een fiasco, zóó geweldig als dat, waartoe de Uitvoering van Schlieffen s plan aanleiding heeft gegeven, achten wij niet aannemelijk. En dat Rusland zich had kunnen onttrekken aan een beslissendên strijd tegen de concentrische aanvallen van de Duitsche en Ctostenrijksch-Hongaarsche legers, is hoogst onwaarschijnlijk.

Er zijn redenen van strategischen en ook van moreelen aard aan te wijzen, om veeleer te gelooven aan Bêt'eventueele succes van Helmuth von * 'Moltke s p&n. Dit stelde de eerbiediging op den voorgrond van de onzijdigheid van België en Luxemburgv Het vermeed de feitelijke nadeelen en tevens de ongunstige moreele gevolgen, die voor Duitschland ontstaan aijn door de vetfeachting van die neutraliteit en de minachting voor de internationale rechten van andere staten.

Sluiten