Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt, door de verschanste legerplaats van Mets en de werken van Diedenhoven. De buitenwerken van Metz, gelegen op ten minste 15 Jum. van de vesting, werden voortgezet naar het Zuidoosten met in beton aangelegde loopgraven en geschul-r emplacementen,**» de halfpermanente werken va» Mörchingen (Morhange), op 40 k.m. van Mei** Oostwaarts daarvan, op 12 Kan. afstand, begonnen de doorsneden terreinen, met vijvers en moerassen, van Dieuze en Saarburg, terwijl laatstgenoemde plaats weer vrij nabij de Vogezen Jtgü.Het is dus niet aan twijfel onderhevig, dat een Fransen offensief in den Els» en Lotharingen op krachtigen tegenstand zou zijn gestuit en dat het niet op een snel doordringen in Duitschland had kunnen rekenen» Zooals nader zal blijken, was dit ook het gevoelen van hoogst bekwame Fransche legerbevelhebbers.

Dat België in 1914 met Frankrijk onder één deken lag en tegen Duitschland vijandig opgetreden zou zijn, óók indien zijn neutraliteit niet ge1 schonden was, is wel beweerd, maar nog &*£ l bewezen. Maar als het inderdaad gebeurd was, zou Duitschland zich Éöch niet, door jrijn imperialistische rechtsverkrachting, den haat en de verachting van nagenoeg het gansche menschdom op den hals gehaald hebben. Bovendien, de gewetenlooze schending van België's onzijdigheid, is de oorzaak geweest van ernstige militaire misslagen. En ze heeft ook geleid tot een reeks van, uit een moreel oogpunt, kwalijk goed te praten handelingen; mede tengevolge waarvan het Duitsche volk op dit oogenblik, ruim drie jaar na het einde van den oorlog, nog gedompeld is in een oceaan van leed en ellende; en die ook voor tal van andere natiën, zelfs voor zoodanige, die in 't geheel niet aan den oorlog hebben deelgenomen, op maatschappelijk en économisch gebied, tot onberekenbare na-

Sluiten