Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij uitvoering van Moltke's veldtochtsplan Zou voor Engeland de aanleiding ontbroken hebben— die het in 1914 kon beweren te vinden in de schending van België's neutraliteit — om zichysrstond aan Frankrijk's zijde in den oorlog te mengen en om op elk gebied zijn ganscheyveerkracht in te spannen, ja op te zweepen, om Dmtschland ten val te brengen. Ongetwijfeld was Engeland reeds sedert geruimen tijd naijverig op Duitschland en zijn bloei, en zag het met leede oogeofhoe dit land zich in internationale belangen op den voorgrond stelde, terwijl de uitbreiding der Duitsche oorlogsvloot ajjliist en vooral voor EngeJand> een bedreiging vormde,die vroeg of laat tot een conflict moest leiden. De vrij algemeen gekoesterde opvatting, dat wijlojkKoning Eduard VII de Europeesche machten morendeels tegen Duitschland heeft weten in te nemen, en met welberaden overleg het „EinkreisenJkiVlHt da* land bewerkt heeft, heeft alle kans van juist te zijn. Maar Engeland wil altijdgaarne den schijn redden, het „kijkt liefst de kat uit den boom." Het zou daarom, indien België's neutraliteit ongerept gebleven was, wellicht voorshands niet aan den oorlog deelgenomen hebben, maar hebben afgewacht hoe de zaken zouden loopen. Op den duur, indien het Duitschland voor den wind ging, nad het altijd gemakkelijk een reden of een voorwendsel kunnen vinden, om zich aan de zijd* van Duitschland's vijanden te scharen. Doch dan had dit land toch, al was het ook sléchts tijdelijk geweest» het voordeel gehad, dat zoowel de Belgisch», als de Engelsche strijdkrachten niet dadelijk tot zun tegenstanders behoord hadden; dat de If* hongering van het Duitsche volk leidende blokkade en de geheele économische oorlog onder Engelands leiding, minstens genomen uitgesteld waren geworden. En het is de vraag of nog niet veel andere

Sluiten