Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feiten, die voor Europa rampen hebben doen ontstaan, zouden zijn vermeden of uitgebleven.

Zoo is het o.m. te betwijfelen, of Duitschland aanleiding en vrijheid gevonden zou hebben, om — als een uiterst, wanhopig middel van verweer — te besluiten tot den „rücksichtslosen" duikbootoorlog; die mislukt is en er toe bijgedragen heeft, dat Duitschland door zijn vijanden als een natie van barbaren gestempeld is.

Eveneens is het de vraag of de Vereenigde Staten van Noord-Amérika alsdan, onder Wilson's invloed, te bewegen geweest zouden zijn zich in den Europeeschen oorlog te storten en hün legers over den oceaan te zenden om Duitschland te gaan bevecby ten. En juist die legers hebben ten slotte den doorslag gegeven in de overweldiging van Duitschland; zij zijn de directe oorzaak geweest van Duitschland's definitieve nederlaag — zoowel als van het uitbreken der revolutie en van de nog steeds niet tot oplossing gebrachte hopelooze verwarring in dit landi

Het Duitsche volk dient de waarheid omtrent de oorzaken van zijn ongeluk vierkant in de oogen te Zien. En de hoogst bekwame Duitsche militaire deskundigen moeten stellig weten, dat de allereerste, de voornaamste van die oorzaken, gelegen is in het Schlieffen'sche operatieplan. Al was het feilloos uitgevoerd, al hl*;?IWitschland er een ^ glansrijke overwinning mede behaald, dan nog had^n- ^**dtijk de Duitsche natie de oogen moeten neerslaan, omdat het een zegepraal zou hebben geoogst langs den weg van onrecht en misdaad op internationaal gebietÊ Waarom wordt dit met uitgespnaken ? Valt hier te denken aan het bekende spreekwoord: „on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu ?" Zoo ja, dan nemen wij vrijwillig de taak op ons om ^em^ant terrible" te zijn; Ebwij hebben daarmede

Sluiten