Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorenstaande, officieel met uit van de onderstelling, dat de Fransche legers door Luxemburg en België tegen de Duitsche strijdkrachten zouden oprukken; In het geheim was daarvoor echter wel het noodige geregeld en voorbereid, zoowel met betrekking tot het spoorwegvervoer; voor de legerconcentratie, als voor de samenwerking met een eventueel door Engeland beschikbaar te stellen expeditielegers ;Het heeft den schijn dat Frankrijk zich in zijn officieele regelingen voor den oorlogstoestand, tegenover België geheel wilde onthouden van voorzieningen voor het betreden van ajjn,rgrondgebied, doch hiettemin daarvoor wel degelijk alles in gereedheid gebracht had. Zoodoende kon Frankrijk beweren dat het in zijn operatieplan zelfs de gedachte aan een schending der Belgische neutraliteit niet had neergelegd. Het odium daarvan kon aldus geheel voor rekening van Duitschland worden gelaten.

Een plan om ook met de Belgische strijdkrachten gemeenschappelijk te opereeren, schijnt intusschen niet te zijn ontworpen. Er blijkt althans niet van eenige voorbereiding in dien zin.

Toch was er door onderscheidene gezaghebbende militaire deskundigen, zoowel in Frankrijke als elders, sedert jaren op gewezen»dat het noodzakelijk was met een eventueele schending der Belgische neutraliteit door Duitschland rekening te houden.

Zoo schreef b.v. de bekende Fransche generaal Bonnal in 1913, dus kort vóór het uitherken van den oorlog, in zijn „Questions de critique militaire et d'actualité", dat „de geheele militaire wereld het er over eens was, dat Duitschland tegenover Frankrijk zou trachten de overvleugehng, bepaaldelijk die van den linker vleugel der mobiele macht, toe te passen, na de neutraliteit van België en Luxemburg te hebben geschonden."

Sluiten