Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vermelden dit hier om, zonder vooruit te loopen op de krijgsgebeurtenissen, den lezer tot juist inzicht te brengen nopens de later voorgevallen feiten, die anders wellicht niet ten volle verklaarbaar zouden zijn.

Ons oordeel omtrent het Fransche operatie- en concentratieplan samenvattende, achten wij de navolgende conclusiën gemotiveerd.

Het officieele, in Plan XVII nedergelegde, voornemen van Joffre berustte op niet in allen deele juiste waaideering van de in het spel zijttdetfetp toren. Het beloofde méér dan het geven kon, en het had geen duidelijk omschreven en afgebakend doel. Het voorgespiegelde strategische offensief moest neef komen op een feitelijk defensief. Het offerde te veel aan de- wit ato>m»n u*m~,~u~~j~

—— 1 iwgwMHw UIMOUKUUC

opvatting, dat het minderwaardig zou zijn een defen¬

sieve houding aan te neme». De geest van den tijd

~™ ™« acuauicisen ais ae „waan van den dag — verwacht in militaire handelmgekf j$öo met uitsluitend, dan toch bij voorkeük heil van een „krachtig offensief optreden".' Hèt Had den schijn dat Frankrijke juist en vooral tegenover Duitschland, zi<£h er voor schaamde een verdedigende gedragslijn te velgen. En vooral moest er een krachtige, stoute poging worden aangewend, om de sedert 1870—71 verloren gewesten Elzas en Lotharingen te herwinnen. Dat was inderdaad een strategistf* — maar ook een politiek — doel van Joffre's plan. De „om b#!«r)d!iBgitre6rende, onder vreemd juk gebukt gaande broederstam die gewesten, moeöten onverwijld terugkeenafr&i de armen, en zich kennen nedervleien aan het moederhart, van de naar hen smachtende «l^lensche ntrtie. JBèn bescheiden poging in dien zin zou waarschijnlijk" niet misplaatst geweest Zijn. Maar het

Sluiten