Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of van het fort bij Vlissingen, verklaarde hij aan den chef van den Belgisehen generalen staf: dat ten minste 12 dagen noodig zouden zijn voor het ontschepen van het Engelsche expeditieleger in de havens op de Westkust van Frankrijk; maar dat er veel meer tijd zou worden vereischt (1 a z\ maand), om te Antwerpen 100.000 man te kunnen ontschepen."

Deze mededeeling kon alleen zin hebben en juist zijn, indien daarbij mede rekening gehouden is met den tijd, noodig om den Hollandschen weerstand tegen de schending zijner neutraliteit te breken en te overwinnen. De hiervoren aangenaaide uiting, afkomstig uit het document Bijlage IV A, dat voor een landing van het Engelsche hulp-leger in Antwerpen „des transports plus considérables" Zouden worden vereischt, krijgt thans ook zin en beteekentt; even als het daarop volgende „et d'autre part la sécurité serait moins compléte." Natuurlijk immers 1 Die Hollanders zouden ook wei eens een Engelsen oorlogs- of transportschip door mijnen of duikbooten kunnen vernielen, of andere kunsten uithalen. En er viel, zooals Barnardiston óók verklaarde, maar heel weinig re rekenen op steun of welwillendheid van Holland. Daarvan had hij ach in den Haag stellig heel gemakkelijk kunnen overtuigen. Hij bedoelde natuurlijk, dat Holland zijn onzijdigheid maar niet klakkeloos zou laten schenden.

Gelet op de reeds sedert 1906 aanhangige plannen voor gemeenschappelijke operatiën, waarvoor Engeland respectievelijk met Frankrijk en met België onderhandelde en waarvan de uitvoering zooveel mogelijk werd voorbereid, is het allerminst ondenkbaar, dat, wanneer de vorstenmoord te Serajewo zich in 1914 niet had voorgedaan, en daardoor geen directe aanleiding voor het -uitbarsten van den wereldoorlog gevonden was, te

De Weieldoorlog

8

Sluiten