Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniger tijd een gemeenschappelijfeè aanval van Frankrijk en^ Engeland op Duitschland zou zijn geprovoceerd of ondernomen. De politieke verhoudingen tusschen deze landen warefl^óó gespannen, dat een botsing bezwaarlijk langer kon *êhr blijven. Natuurlijk Zouden Duitschland's tegenstanders zich dan, in hun eigen belang, ook van de medewerking van Rusland wel vettfekerd hebben. En ongetwijfeld zou België dan gediend hebben voor den opmarsch der Engelsche troepen en voof-de gemeenschappelijke Engelsch-Fransche operatiën. Dat ook Nederland dan in den oorlog betrokken Zou zijn geworden, althans dat zij» !öte&jdigheid niet zou zijn geëerbiedigd, is niet onmogelijk. Ons land zou dan óók kans gehad hebben „het kind van de rekening" te worden.

Moeten wijdten ten slotte Duitschland nog niet dankbaar* zijrf^K^fcjn operatieplan, dat ons land ongemoeïiHiée9 n:

Neen ! Beslist niet! Duitschland had, voor zijn eigen belang, zeer deugdelijk* tredenen om onze onzijdigheid niet te schenden. Wij komen daarop nader terug. WatertoVerigens had kunnen gebetteen, als Engeland en Frankrijk, met België, een oorlog tegen Duitschland begotiten hadden, isjlen open vraag, waarin wij ons niét; zultenvetdiepen. Maar het is een vaststaand feit, dat Duitschland, met zijn noodlottige operatieplan — waarmede hethm dén val liep en in de kaart speelde van«ijn tegenstanders — een wereldramp heeft ontketend; een ramp van zoodanigen omvang en van zóödanigen ernst, dat het voor ons een onomstooteüjke waarheid is en blijft, dat dit pten in geen geval en nimmer had mogen wordeB^ttitgevoerd.

Dat de.Duitschers zich niet ontziw zouden hebhen om — als het in hun kraam te pas kwam — ook tegen Nederland, eventueel met schending van «ijn

Sluiten