Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neutxak'toit, een z.g. „Handstreich" uit te voeren, blijkt uit de tot in alle bijzonderheden voorbereide regeling,voor een overvalling, ten doel hebbende: een gedeelte van onze provincie Zeeland in bezit te nemen.

Een officieel (vertrouwelijk) document dienaangaande is te Antwerpen gevonden, in door de Duitschers achtergelaten archieven.

Een „Schelde-divisie" zou in geval K (Kuste), in 1917 eventueel uit Antwerpen over de Schelde naar de Zuidkust vatis Qostelijk Zuid-Beveland vervoerd worden, om aldaar op verschillende punten vanBath tot Oud-Valkenisse te landen. Verdere operatiën zouden afhangen van de vraag of Nederland al dan niet goedschiks zou dulden, dat de Engelschen over zijn gebied zouden oprukken en de Schelde-monden in bezit nemen.

Nadat de voorgaande bladzijden geschreven waren, vonden wij een krachtig getuigenïsbvoor de juistheid van onderscheidene daarin neergelegde opvattingen en beschouwingen, in het in den loop van 1921 verschenen Engelsen geschrift van een ongenoemden, doch blijkbaar uitnemend goed ingelichten diplomaat van een der Entente-rijken, zeer waarschijnlijk van Engeland. Het draagt den titel van „Real Ptace l"

De schrijver geeft een duidelijk en onpartijdig overzicht van de reeds vele jaren vóór 1914 ontstane en slepend gebleven aanleidingen, waardoor de oorzaken voor het ontstaan van den wereldoorlog geleidelijk als 't wa<e indirect gevormd zijn. Verder schetst hij de redenen van de geboorte der Europeesche crisis, die aan het uitbreken van den oorlog voorafging. Tal van uitingen der hoofdpersonen van dit drama — vorsten, ministers, diplomaten — worden daarbij in bijzonderheden vermeld.^En

Sluiten