Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„i. Zoover mogelijk vooruit: stand houden op goede verdedigingsstellingen, die den overweldiger den weg versperren, derwijze dat het grootst mogelijke gedeelte van het grondgebied aan den vijandelijken inval onttrokken blijve;

2. Zoo zou het leger als voorhoede der ;Fransche tm Engelsche legers opgesteld worden en op die stellingen wachten tot de samenvoeging met die legers kan voltrokken worden;

3. in geval die samenvoeging niet verwezenlijkt is op het oogenblik van de aankomst der vijandelijke massa's, het leger aan geen gewis verderf blootstellen, dat voor onvermijdelijk gevolg zou hebben de bezetting van het grondgebied, en daarom:

a. vermijden dat het leger alléén een slag tegen die massa's levere;

b. vermijden dat het leger zich omringen late en, integendeel, derwijze handelen, dat er immer een aftochtshjn besta, zoodat een latere verbinding met de Fransche en Engelsche legers mogelijk weze, met het oog op de gemeenschappelijke handeling met die legers.'

II. — Telkens dat het leger tegenover gelijke krachten zal staan:

„Den vijand op het gunstigste oogenblik aangrijpen, hetzij dat zijne stellingen te ver uitgestrekt en ongenoegzaam ingericht zijn, hetzij dat hij zich in een staat van tijdelijke verzwakking bevinde."

„Daarenboven zal de taak van het leger de verdediging van de versterkte stellingen van Luik en Namen, alsmede van de verschanste legerplaats van Antwerpen bedragen."

„Wanneer op 6 Augusti, het veldleger verzameld was, en het opperbevel die richtingsgrondbeginselen ten uitvoer brengen kon, waren in den algemeenen toestand diepe veranderingen ingetreden,

Sluiten