Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK (vervolg)

af BESCHOUWINQfctf OVER HET BELGISCHE OPERATIEPLAN

Met betrekking tot de voornemens der Belgische regeering en militaire autoriteiten, rijst de vraag: welke strategische grondslagen voor het optreden der krijgsmacht en bepaaldelijk van het veldleger waren aangenomen en vastgesteld?

De aanwijzing omtrent de concentratie der strijdkrachten en de hiervoren omschreven „grondregels" van het Opperbevel zijn — voor zooveel blijkt — de eenige officieel vaststaande gegevens voor de beoordeeling van het Belgische operatieplan.

Die grondregels zijn echter zóó vaag en in zóó algemeenen zin gesteld, dat ze met anders te beschouwen zijn dan als elementaire aanwijzingen voor de te verrichten oorlogshandelingen. Men zou dergelijke algemeenheden eerder zoeken in een handleiding voor het gebruik van kleine troepenafdeelingen, bijv. bij de opleiding van jeugdige officieren, dan in een officieelen leidraad voor het strategisch optreden van een veldleger.

Het is daarom noodig andere bronnen te raadplegen om de bedoelingen ten opzichte van het operatieplan te leeren kennen; waartoe wij vooraf enkele opmerkingen moeten maken,over hetgeen niet in het officieele Verslag van het Opperbevel te vinden is.

In de eerste plaats is het opvallend, dat het officieele Belgische verslag niet spreekt van pogingen om, met Frankrijk en Engeland, tegen Duitschland gemeenschappelijk op te treden. De eenige uitingen van dien aard zijn de zin: „Er zou eene beraden en gemeenschappelijke handeling zijn;" en de gedragsregels, bedoeld onder I, ae en 3e. Maar dat is alles even vaag en onbepaald; het bevat geen

Sluiten