Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a op 3 Augustus 1914 ^ ^ <** he? tegen

de reusachtige Duitsche overmacht de spits zou hebben af te bijten, niet bij Frankrijk op krachtigen, dadehjken steun met een deel van zijn leger heeft aangedrongen. . . „ , ._

Immers, het moest voor een ieder in België, en inzonderheid voor de mmtaire autoriteiten, volkomen duidelijk zijn — de eerstvolgende dagen zouden er trouwens het daadwerkelijk bewijs van leveren — dat het op eigen kracht en op zichzelf staande, aan den Duitschen inval geen afdoenden tegenstand zou kunnen bieden.

De legerconcentratie, waartoe besloten was, is door het Opperbevel in zijn officieel Verslag aangegeven als volgt: „

Afgescheiden van de z.g. „vestingtroepen, was de 3e Divisie van het veldleger bestemd voor Luik en de 4e Divisie voor Namen.

De overige vier divisiën werden geconcentreerd in den vierhoek: Tienen-Leuven-Wavre-Perwez, op ten minste twee dagmarschen ten Westen van de Maas, ongeveer achter het centrum van de lijn Luik-Namen. . t

Voor kennisneming van de redenen, die tot het innemen van deze opstelling geleid hebben, moeten wij in hoofdzaak verwijzen naar twee, in het voorjaar van 1921 verschenen Belgische geschriften, n J. die van de oud-luitenant-generaals Baron de Ryckel en Chevalier de SeUiers de Morante.

Het werk van de Ryckel is een lijvig boekdeel, waarin ook de inhoud van de kleine brochure van de Selliers, als „appendice" opgenomen is. tiet is een hoogst belangrijk, rijk gedocumenteerd werk, dat den stempel draagt van naar waarheid geschreven te zijn. Het bevat zeer verrassende, zelfs sensationeele onmullingen over de toestanden, die

Sluiten