Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór en in 1914 enspeaaal.ift^^p^omaiddellijk aan den oorlog voorafgaande, op militair gebied en met name in hetgeen men zou kunnen noemen: „de ziel" van het Belgische leger — ziin generalen staf — bestaan hebben.

De beide generaals hebben daarin een rol gespeeld. De Selliers was sedert 25 Mei 1914 chef, de Ryckel reèds veel eerder sous-chef van den generalen staf. In hoever er van de zijde van laatstgenoemden naijver in het spel was, omdat niet hijzelf, maar de Selliers destijds chef van het zoo gewichtige dienstvak werd —de Selliers wasteen sedert 1914 „commandant-supérieur" van het Belgische korps gendarmerie - kan in het midden worden gelaten. Het is intusschen zeker, dat er tusschen de beide in zoo hooge funi^ê^geplaatste officieren, die verplicht waren dagelijks en in nauw verband met elkaar samen te werken en 'slands belangen te behartigen, een zeer onaangename verhouding en zelfs animositeit bestond.

De beide geschriften dragen daarvan duidelijk de blijken. Het is wederzijds een vrij onverkwikkelijk twistgeschrijf, dat echter door de Ryckel, ter motiveering van zijn opvattingen, ruimschoots met bewijzen wordt gestaafd. Wijzullendaarophiernatuurink^met ingaan. Het punt waarom het uitsluitend te doen is, is op te helderen: op welke leidende gedachte de vorenvermelde opstelling van het Belgische veldleger berustte, en met welke bedoelingen die werd ingenomen.

™' Tk ^-BatCa de Ryckel verschaft dienaangaande volledige opheldering in het IVe Hoofdstuk van het 5e Gedeelte, waarvan het opschrift •dÉldt: „La nmt historique du 3 au 3 AduU" wij ontleenen daaraan het volgende: In den avond van 2 Augustus 1904, te 21 ure. werd generaal de Rijckel door Koning Albert

Sluiten