Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten paleize ontboden. Aldaar vereenigden ach op ♦sKonings last met spoed in een conferentie: alle ministerTvan staat, de leden der regeering, de chef en de sous-chef van de generalen staf en de generaal Hanoteau, inspecteur-generaal der artillerie. Als secretaris fungeerde Baron van der Eist, secretarisgeneraal van Buitenlandsche Zaken.

De vergadering ving aan te 9 uur 30 n.m.; de Koning presideerde. .

De minister van Buitenlandsche Zaken Davignon las de Duitsche nota voor, inhoudende het ultimatum, door den Duitschen gezant, vonBelowSalecke, dienzelfden avond te 7 uur overhandigd;

(ZOpBde^Wezing volgde een diepe stilte. Er werd nogmaals voorlezing verzocht.

Daarna verklaarden alle, ministers van btaat eenstemmig, dat men een dergelijke zaak met kon

aaDe die? der Regeering wendde zich toen tot de generaals, zeggende: „C'ertaux mihtaires a nous dire ce qu'fls peuvent faire.

De Koning gaf daarop het woord aan den dief van den generalen staf de Selliers de Moranville.

Deze verklaarde, dat de nieuwe militaire wet haar volle werking niet . kon doen groeten, daardoor zouden de effectieve sterkten dus zwak Zijn, maar dit zou gedeeltelijk gecompenseerd worden door de onmiddellijke inlijving van het contingent van 1914 «» de aanneming van talrijke toestroomende vrijwilligers, (men sprak op dat oogenblik van wel 40.000 verbintenissen). Daarna stelde de Selliers voor, stelling te nemen aan de Vdpe1), welke positie sedert lang verkend en be-

XSVSyle,6 cS^aTzich^et de Denier te

Sluiten