Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar het staat vast dat aan de wijze waarop de Duitsche legers op hun operatiebasis werden vereenigd, een bezwaar verbonden was, dat hoogst ernstige en nadeelige gevolgen heeft gehad, en dat daarin misschien de kiem, althans een der oorzaken gelegen is, voor den tegenslag der Duitsche wapenen aan de Marne. Wij vestigen daarvoor de aandacht van den lezer op de concentratie-rayons van het ie en het ae Leger, en op hun ligging zoowel ten opzichte van de Belgische grens, als van de Nederlandsche provincie Limburg.

De Duitsche regeering en het Dmteche legerbestuur waren stellig besloten de onzijdigheid van Nederland stipt en gestreng te eerbiedigen. Zij hadden daarvoor natuurlijk, in het welbegrepen belang van hun land en van de voorgenomen operatiën, alleszins deugdelijke en afdoende redenen, die wij aanstonds nader zullen ontwikkelen.

Eendoor Moltke Ilin Juh lo^ontworpenbrief aan de Nederlandsche regeering gaf aan deze de verzekering, dat onze neutrahteit zou worden ontzien, en de verklaring dat, bijaldien onverhoopt uit Zmdekjk Limburg mocht worden gerapporteerd dat onze grens door Duitsche müitairen was overschreden, zulks alleen kon zijn ontstaan door vergissing of misverstand van kleine afdeelingen, waartegen onverwijld maatregelen zouden worden genomen.

toverband met deze bedoelingen is het duidelijk, dat de samentrekking van het ie Leger m het rayon Gladbach-Crefeld-Neuss-Guhk, gelegen onmiddellijk Oostwaarts van het Zuidehjk deel onzer provincie Limburg - van ter hoogte: van Venlo tot Herzogenrath ~ »« eigenaardige moetheden moest te weeg brengen; te meer omdat het ae Leger langs de Belgische grens, van benoorden Aken naar het Zuiden, werd ë^oncen^. Hoe kon dus het ie Leger, waarvan de sterkte is

Sluiten