Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hecht hij groote beteekenis aan de strategische gevolgen, die de eerbiediging van de Nederlandsche önssBdlgfceid op de operatiën gehad heeft. ™t3®%.g. „manoeuvre om Limburg" komt hierop neer. Het ie Leger moest Oost- en Zd&waarts om de grens van Limburg heenmarcheeren, en daarbij zoo nabij mogelijk rond de Zuid-Oostekjke punt, bij Vaals, heenzwenken. Verder moest dé Maas overgaan op de smalle strook tusschen ItëSéV'iabir) de Nederlandsche grens, en Herstal bij Luik. Op Belgisch gebied-geibmen, moest het zich dïii^t de diepte weer ontplooien tot normale afleidingen.

Deze bewegingen, op zich zelf reeds bezwaarlijk en tijdroovend, werden nog in hooge mate bemoeitijfeéen verzwaard, doordien het gansche.te Leger moest worden geperst door de stad Aken, nadat het 2e Leger die sai^dBshebben ontruimd. Daar<mé waren Steehts 3 mattschwegen in de voorhanden strook van nog geen 2 K.M. breedte beschikbaar. Het deurtrekken van dit défilé vorderde alzoo het aannemen van zeer smalle, doch '<&fpe formiftrfn* Men moest, hoezt&f dit uit strategisch oogpunt ongewedfeSÖ télfs onjuist is, op ellen marschweg 2 legerfcorÊtei' achter elkaar doen oprukken, terwijl men anders ^f^oorkeur den regel volgt om, buiten het berèik des vijattds, niet meer dan 1 divisie op eenzelfden weg te laten marcheeren. Indien men in aaimiirking neemt, dat de marsChdiepte van een legerkorps op oorlogsvoet ± 56 K-M^/"1™ 11 uur gaans bedraagt, is het duidelijk, dat deze „manoeuvre" groote vermoeienissen? voor de troepen, legerings- en verplegingsbezwaren, tijdverhes en gevaar voor den opmars» van het ie Leger moest veroorijakeSilbe nadeelige gevolgto_daarvan voor de gésamenlijke operatiën der DtrifÉOJe khlgsmacht op het Westfront zijn dan ook met

Sluiten