Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land's belangen: verboden-dit ten stelligste* Er viel niet aan te twijfeleni of Nederland zou zich dan onverwijÖï aan de zijde van Duitschland's vijanden schareniÈBn het was daartoe tijdig/in staat. - rjj^n leger, ruim 200.000 man sterk, stond reeds op 3 Augustus gemobiliseerd en in afwachtingsopstellingen verzameld» waarbij ook Noordbrabant-é» Limburg door afdeelingen op oorlogsvoet bezet waren. Het ie Duitsche Leger had daarmede rekening moeten houden van het oogenblik af, waarop het den voet op Nederlandsen grondgebied zou zetttju Van ongestoord over de Maas trekken had geen sprake kunnen zijn, en den torerderen marsen had dit leger niet kunnen voortzetten^ dan ten koste van een heftigen stt#dj: tegen de Nederlandsche troepen, die zijn ^teugel en rug op zeer ernstige wijze bedreigden. Ook de verniet* lingen van spoorwegen en bruggen zouden belemmeringen hebben opgeleverd. Dat de algemeene operatie der Duitsche strijdkrachten zoodoende zeer waarschijnhjk op een mislukking zowfcitloopen, kon moeilijk worden betwijfeld. Bovendien had Engeland in Nederlandsche havens troepen kunnenannt** schepei^^A VBreenigmg met de Jfcllandsche en Belgische legers tegen SDditschland kunnen opereeren.Bttitschland had alzoo tegen deaeitoijanden een belangrijkfdeel zijner macht op het Westfront moeten afzonderen, tot verzekering van den flank en den rug zijner legers. En de voorgenomen operatie tegen den hoofdvijandpFiankrijk^DU daardoor ziéer vertraagd en feitelijk onuitvoerbaar zijn.

De Duitsche«geering had dit reeds lang te voren, begrepen; zooals ook gebleken is uit den in Juli 1914 ontworpen brief aan de Nederlandsche regeering.

Kortom, het doen oprukken van het ie Duitsche leger was, op de hierbesproken wijze, eenvoudig onmogelijk.

Sluiten