Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuk loopen zich te laten afsnijden van zijn basis."

Het Opperbevel besloot daarom „het leger in beschouwing te houden op de Gette, er zich op te versterken, en op deze lijn te wachten dat de vereeniging met de Fransche en Engelsche krachten gebeurEjkPworde vemezenliflnisl/^

De opstelling geschiedde in twee limën. In de eerste linie, waarvan denhnker vleugel ten Noordwesten van Tienen stond, bevonden zich de ie en de 5e Divisie; de rechter vleugel „paalde aan Geldenaken."In de tweede linie stond de 2e Divisie te Leuven, de 6e te Hamme-Mille. De van Luik terugtrekkende ^'©fSÊsie "moest zich in de eerste linie, tusschen de ie en de 5e Divisie opstellen.

De Cavalerie-divisie moest het front van het leger dekken, en zich daartoe opstellen te Borgworm. Van daar moest zij terugtrekken op St.'ftüijen en „later op dén* Knker vleugel van het Leger stand nemen om de lijn te verlengen ten Noorden<flife Tienen tot biJ-*Diest."

De 4e Divisie moest in de vesting Namen blijven. „Niet alleen om deze plaats te verdedigen, maar om haar te behouden als steunpunt voor het front Gette-Maas."

De forten van Luik bleven bezet door hun bezetting; te Hoeij bevond zich de door de 4e Divisie daarheen) gezonden 8e gemengde Brigade, ter verYiuii^ng^van de 15e Brigade, die naar Luik ontboden was.

Alvorens een overzicht te geven van hetgeenfe 12uiK%att*voorgevallen, moet een korte beschrijving "vijl die versterking voorafgaan. Wij verwijzen voor nadere inlichtingen dienaangaande en voor hetgeen aldaar gebeurd is, allereerst naar de degelijke en uitvoerige studie van den kapitein van den generalen staf J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, opgenomen in den „Militaire Spectator'* van 1917.

Sluiten