Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inden „Spectateur Müitaire," dat i$^ooarbeiders daaraan voor 30 dagen werk zouden,vinden.

Sedert 2 Augustus 1914 waren er nu wel eenige burgerarbeiders aan het werk, maar het is duidelijk dat et:«Pg Wfkmverbetering nvd*n toestand der^elling kon zijn gebracht, toen de voorste troepen van het Duitsche Maasleger m den loop van 5 AugustM*?e©ds vóór vele werken verschenen.

Zooals reeds vermeld is was de 3e Divisjevan het Belgische Veldleger — door het verdubbehngsstelsel versterkt — naar Luik gedingeen* om de vaste bezetting der stelling tijdelijk te vermeerderen Nadat de vesting in staat van tegenweefefou zijn gebracht, zou deze divpfc desvere«iit, wederom bij het Veldleger aansluiten. De commandant dezer I>ivjsie, luitenant-pneraal Leman, werd tevens benoemd tot mmtair gouverneur der stelling, terwijl de kolonel Stassin als chef van den staf optrad.

Alleen de JSfcgemengde Brigade was bestemd om als vaste bezetting, boven de eigenhjke bj»ettingstroepen, definitief in de stelling te buigen.

De 3e Divisie bestond uit 4 gemengde Brigades, elk van a regüpanten infanterie a 3 bataljons, 3 batterijen veld-artillerie van 4 vuurmonden, 1 mitrailleurcompagme en 1 peloton marechaussee; voorts 1 regiment veld-artille»i» 1 bataljon genietroepen^ regiment lanriers; totaal i8aaS-ooo man.

De 15e gemengde Brigade, die — zooals reeds gezegd is — uit Hoeij naar Luik was ontboden, nad ongeveer dezelfde sterkte en samenstelhng als de brigades der 3e Divisie.

Aan vestingtroepen waren nog J^schikbaar 12 batterijen en. eenige pioniercompagnieen; terwijl ook de 10.000 man sterke „Garde Civique aanwezig was. Deze burgerwacht was evenwel onbruikbaar voor de verdediging en kon alleen bestemd worden yoor inwendige diensten.

Sluiten