Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal Brialmont eischte voor de vaste bezetting vaöiLuik, een" sterkte van 13,320 man; voor de beveiliging der geheele Maaslinie achtte hij 120.000 man aan vesting- en veMtroepen'l«ifodig. Volgens kapitein Baron van Voorst tot Voorst stelde, de Fransche generaal Herment voor de geheele stelling van Luik (dus met de mobiele troepen) 34.000 man als minimum.

• Inmiddels was, reeds vóór de ontvangst van het Duitsche ultimatüÉi in den avond van 2 Augustus 1914, een Belgische gemengde brigade naar Tongeren gedirigeerd, van waar 1 bataljoft Vóoruitgezonden was» naar de Maas, ten Zuide»ofcjarïie Nederlandsche gréds. De commanckm£<¥W<rttoJfeatarjon, majoor^ G©li#as, kwam op 2 Augustus Om 7 uur v.m. te Visé; hij had den last de bruggen aldaar en te Argenteau te verdedigen. Elk dief bruggen\nn»tf aanvankelijk bezet door 1 compagnie, ter sterkte van ± 100 man. Voorts werd 1 peloton, van 30 man, belast iüt de bewaking van dè doorwaadbare plaats WLixhe, ongevee^WMJÉ&en^Noorden van Visé, even bezuiden de Nederlandsche grens. De rest van het bataljon, 1 compagnie, bleef te Haccourt in reserve. Een troepje ruiters van de Luiksche burgerwacht, dat zich des avonds aanmeldde — doch zelfs geerfMrabijnen bezat — werd belast met bewakingsdienst.

I Zttiw* ont^rak den bataljonscommandant aan juiste en betrouwbare inlichtingen aangaande de tegenpartij. Allerlei geruchten wëlpdenrondgestrooid; o.m. «leidde de staf der 3e Divisie uit Luik op 3 Augustus, dat Duitsche troepen oprukten door Nederlandsen Limburg. Dit bericht bleek evenwel volkomen ongegrond te zijn. Intusschen meende de majoor Collijns in den namiddag üittïi*&Ugustus als

I t^^g 2e**r tc moeten aannemeft, dat 2 Duitsche cavalerie-divisiën België waren binnengerukt. Hij

Sluiten