Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch geraaküé% de duisternis in veiwaning^en werd i«;'wanorde teruggeslagen. Het eigenhjke doel werd dus niet bereikt; maar de aanval had toch de vijandelijke mobiele troepen gebonden, en de aandacht afgeleid van den overtocht der Maas, door de 34e Brigade op yiAngustus, waarin deze zonder moeite slaagde. De mislukte aanval werd dien dag hervat en voortgezet. De meer naar het Zuiden gedirigeerde Duitsche troepen en de zware artillerie van het-Veldleger rukten inmiddels verderop.

De commandant vannfret Duitsche Maasleger deed nu dé ^ting^laWh^door een parlementair opeischen, onder bedreiging met een> bombardement. De burgemeester schijnt de overgave_%el te hebben gewenscht, maar generaal Leman weigerde die ten stelligste. Gedreven door angstrvoor de beschieting, gingen tah^krimwnners er nu toe over het station Guillemins te bestormen.

In den nacht van 5 op 6 Augustus had daarop een algemeChe aanval der Duitsche brigade$»taats, ten einde de stelling met geweld te doorbreken en in IfiuVdoor te dringen. De meer genoemde /34e Brigade verrichtte den aanval op den Westelijken Maasoever, in de richting naar Herstal; zij miste nog haar artillerie. Onder het vuuenvan de forten Pontisse enviEêers en van de Belgische infanterie wisten de stowntroepen wel is waar>de tusschenstelling te doorbreken, doch er ontsttmd in de duisternis wederom verwarring en onder zware tierliezen werden de Duitschers meerendeels genoodzaakt terug te gaan. Ofschoon de aanval mislukt was, slaagden niettemin enkele kleine afdeelingen erin, binnen Luik te komen. Een majoor en^o man drongen in de schemering de stad aan de Noordzijde binnenf^#ondernamen daarna terstond een poging om het (hoofdkwartier van den generaal Leman bij verrassing te bezetten. Die'zéér stoutmoedige

Sluiten