Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband daarmede teekenen wij aan dat, terwijl de aanval op Luik nog in vollen gang was, reeds op 12 Augustus, door over de Maas overgesehoven troepen een aanval op de Gette gedaan was. Waarschijnlijk was het meer een verkenning, die toen plaats had, althans het was voornanie^k Duitsche cavalerie die er aan deelnam, Deze trachtte bij Haelen den overtocht over de Gette te bemachtigen en maakte den vijiaid^ji^erbiöf !fi dit dorp door haar artJfërievuur weldra ondoénhjk. De Belgen deden toen de brug springé^?^ ^iferdedigden Haelen met 2 compagnieën wielrijd'ik^iü&aibiniers, 4 eskadrons lansiers en 3 batter^Bèff^a^ÉÖ^ lerie, waarvan 2 bij Hautem in reserve. De aanwaÉSers drongen door over de Gette, in de lijn Velpen+Liébroek. Maar toen rufcfen Belgische versterkingen aan; 4 bataljons^ die in groote hitte hadden gemarcheerd, en 3 batterijen. Deze-troepen b*9è*hten den aanval tot staan. De Duitschers trokken terug en cfttföimden Haelen. Dit gevecht, zegt heé iBeigische Verslag terecht, „had sleèhts de beteekenis eener tusschenhandeSng in de algemeene bewegingen door de Duitsche krachten volbracht."

Maar de Duitschtë legerteéiing had daardoor tótetemin in den toestand aan de Gette een juist inzicht verkregen, en gegevens opgedaan, van veel belang voor hetgeen haar verder tèidoen stond.

Op 17 Augustus was aan het Belgische opperbevel bekend, dat zeer talrijke troepen bij Lixhe de Maas waren gepasseerd, en daTÉte „groSSeh waren aangekondigd in het meerendeelder oorden rondom i&Jemael, Laöéèn, Borgworm elr^fihnnut." Op den reühter vleugel van het Belgische Veldleger had de vijand eve«eens „groote klachten" verzameld, tttnver de herstelde brug van Hoeij — alwaar Hét zoo goed als waardelooze fort door de Duitschers

Het Eerste Oorlogsjaar

'3

Sluiten