Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwerpen op te treden. Generaal von Kuhl schrijft daaromtrent terecht, dat zoodoende de kracht van den rechter vleugel dqfc gejwmenlijke Duitsche légm belangrijk verzwakt dreigde te worden voor nevenopdrachten, die eigenlijk moesten worden vervuld door achterwaarts, in tweede linie, daarvoor beschikbaar te houden troepen. Zooals de zaken thans liepen, moest de invoering van het groote operatieplan van von Schlieffen, waarvoor zoowel een zeer sterke rechter vleugel, als een zeer snel oprukken op den voorgrond moest staan, in de waagschaal worden gesteld.

De bedoeling van de Belgische legerleiding, om aan de Gette „als voorhoede" van de Fransche «ft Engelsche legers, de samenvoeging met die legers" af te wachten, was alzoo volkomen mislukt. Ondanks de ernstige bezwaren welke zij hadden te CflWrtf winnen, waren def. J?uitsche ie en 2e LegefSifft reeds op 18 Augusft® in geslaagd, om hu^roejenj tegen de Gette-stelling ten aanval te ontwikkelen en daardoor aan de Belgen te beletten aldaar langer stand te houden. Wanneer deze laatstgeneöftdenm plaats van gedurende 12 dagen — van 6 tot eftmet 17 Augustus — werkeloos en geblinddoekt achter dat riviertje te blijven staan, hun Veldleger hadden ingezet om met de hoofdwacht, gesteund door de permanente vestingwerken aan de Maas, deze rivier m§t energie en volhardinjfete verdedigen, z*!*t den zij Zich ajdaar ongetwijfeld geruimen tijd hebben kunnen handhavenV, Zij zouden alsdaft hun taak als „voorhoede" van de Fransche en Engelsche legers niet beteren uitslag hebben kunnen volbrengen en hun vereeniging met de bondgenootschappelijke legers had daarvan het gevolg kunnenpftün. Ook zou Luik zich alsdan in waarheid getoond kunnen hebben, „de sleutel van het Maasdal" tevZnn.

Wij willen intusschen hiermede de beteekenis.

Sluiten