Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verkleinen van het feit, dat de Belgische legerÜtódirig er in slaagde, de hoofdmacht? Van haar Veldleger op 20 Augustsfcüflaeihgheid te brengen binnen de stelling van Antwerpen.' Daéhet Veldleger — zij 't in hoofdzaak tengeve%e *W«Pdoor de Duttechers ondervonden, door hun eigen legerbestuur veroorzaafcle moeielijlshêden en Bezwaren — zich'^dig kon onttrekken aan een weldra te verwachten omvatting* althans aan een „afdringen" van de als basis beschouwde verschanste legerplaats van Aïitwerpen, dat het wist te ontkomen aan de ernstige nederlaag in de niet te behouden Gette-sfétting, waaraan het gevaar liep tüch bloot te stellen in een afzonderlijken #gtóslag aldaar tegen de Duitsche leg ers — dat waren ontegenzeggelijk resultaten van groot belang. De Duitschers hebbènv daardoor gedurende den berderen loop van den veldtocht zeer beslist nadeelen ondervonden; te ernstiger, omdat de oorsprong daarvan moest worden gezocht in de vicieuse regeling van hun eigen concentratie en hun opmarsen0 i3

Dat de Belgische strijdkrachten, dank zij de hoogst voorzichtige leiding, hadden weten te ontkomen naar Antwerpenwhad nu süfeds dadelijk het gewichtige gevolg, dat niet minder dano«w|f legerkorpsen moesten worden onttrokkeariaan. den rechtervleugel van|«IF aanvallende Duitsche legers; ten einde, in afwachting van andere, voorshands niet in de nabijheid beschikbare troepl*^ tegenover de stelling van Antwerpen in observatie"-:» blijven. Later zou die stelling door een gewelddadigen aanval moeten worden vëlÖVerd.

Het Belgische legerbestuur zag terecht in, dat, al was het voornemen mislukt om zich beschikbaar te houden als „voorhoede" van de Fransche en Engelsche bondgeaiooten voor een gezamenlijke

Sluiten