Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanval, het centrum der Belgen geraakte in het gedrang, de linkervleugel werd teruggeworpen. Een dubbele omvatting, met bedreiging van de terugtochtswegen, begon zich reeds,, voor de Belgen af te teekenfli.. Onder zware verliezen moesten zij besluiten af te zien van verdere pogingen om den vijand te benadeeksi; ajjkfierden den 2601 Augustus binnen de legerplaats van Antwerpen terug. Het Belgische Opperbevel schrijft daarover: „De gevechten op de Sambre en bij Mons waren afgeloopen; de handeling kon niet met nut voortgezet worden, en het leger toog de verschanste legerplaats weer huwen.'' Het bekeek de zaak dus niet door een zwarten bril.

Den 4en September werd Dendermonde bezet door zwakke Duitsche krachten, die het aldaar tot bewaking gelegerde Belgische detachement verdreven. Aangezien hierdoor de terugtochtsweg der Belgen naar het Westen bedreigd werd, kregen de ie en de 6e Divisiën last Dendermonde te hernemen, waarin zij den gen September slaagden. Dit gewichtige steunpunt werd thans door de Belgen krachtig bezet en versterkt» waardoor hun terugtochtsweg van Antwerpen naar Ostende beter verzekerd werd.

Op 7 en 8 September bleek aan de Belgen, dat het Duitsche observatieleger verzwakt was; 3 divisiën waren, in verband met den slag aan de Marne, naar, Frankrijk afgezonden}.^ werden voor Antwerpen door marine- en landweertroepen vervangen. Het Belgische Opperbevel beoogde nu door een nieuwen uitval den vijand te verplichten, de naar Frankrijk ontboden troepeH^fcaar Antwerpen te doen terugkeeren, of — indien hij dat niet deed — aan de minder sterke aldaar achtergebleven Duitsche troepen „het onderspit te doen delven."

De uitval geschiedde den gen September. De

Sluiten