Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een door de Duitschers ontboden divisie naar Antwerpen had moeten terugkeeren, maar boyendien dat de marsch naar het Zuiden van het 3e reservekorps gedurende twee dagen werd opgehouden, toen de krijgsgebeurtenissen aan de Marne aan de Duitschers een dringende behoefte aan verSterkingen deden gevoelen. „De uittocht had, overigens, ernstig den vijand verontrust, tot in Brussel toe," zegt het Verslag.

■Of de Duitsche legerleiding het besluit om aan de Marne den beskssenden iftrijd te ontwijken, reeds genomen had, op het oogenblik waarop de Belgische tweede uitval uit Antwerpen zich duide-: lijk afteekende, is onzeker en moet in het midden gelaten worden. Maar het feit, dat binnen de stelling van Antwerpen nog een vijandelijk leger bleef Standhouden, dat in staat was belangrijke oorlogsdaden te verrichten, kan bezwaarlijk zonder invloed gebleven zijn op de inzichten en de besluiten der Duitsche bevelvoerende autoriteiten.

Wij zijn hier, in de omschrijving der vefliëbH tingen van het Belgische Leger na 20 Augustus, eenigszins vooruitgeloopen op hetgeen, sedert dien datum, op het verdere oorlogstooneel wasvoorgevallen tusschen de Duitsche, en de Fransfih-Engelsche legers. Wij deden zulks om een volledig overzicht te geven van de handelingen der Belgische strijdmacht — behalve van die der 4e Divisie te Namen, waarop wij nader terugkomen — gedurende hM^ijdperk van 4 Augustus tot 12 September 1914, hetwelk wij in dit boekwerk behandelen. En wij beoogden zoodoende de beteekenis en de gevolgen van die Belgische verrichtingen voor den lezer zoo duidelijk mogelijk in het licht te stellen.

Veel, wat overigens van het optreden der Belgische krijgsmacht gedurende den Wereldoorlog de

Sluiten