Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeite eener bespreking ten volle zou loonen, moet hier buiten beschouwing blijven, wijl het na 12 September 1914 is voorgevallen.

Wij hebben alzoo in geenen deele de bedoeling daardoor kenbaar te maken, dat wij geen oog en geen waardeering hebben voor al hetgeen de Belgische krijgsmacht na dien datum heeft verricht; als:

de ondernemingen van 7 detachementen wielrijders, tegen de Duitsche communicatie-verbindings- en aanvoerlijnen; en meer dergelijke handelingen;

de heldhaftige verdediging, ten deele met Engelsche hulp, van de verschanste legerplaats van Antwerpen, tegen het geregeld beleg door de Duitschers;

den welgeslaagden terugtocht naar den IJser, in verband met het Engetóch-Fransche front van Lassigny naar Atrecht; en

het prachtige, langdurige standhouden in de versterkte inundatiestelhng aan den IJser. Daardoor vooral heeft België Met den steun zijner bondgenoten aan ons, Nederlanders, een hoogst opwekkend en bemoedigend voorbeeld gegeven van de wijze waarop ook wij, in onze lage landen aan de zee, ons eventueel tegen vreemde overweldiging zouden kunnen — en moeten — te weer stellen en handhaven.

Sluiten